Arhiv objav javnih naročil in javnih pozivov iz leta 2020 in 2021:

Povabilo k oddaji ponudb za pripravo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022-2025

November, 23. 11. 2021

Slovenska turistična organizacija je objavila Povabilo k oddaji ponudb za pripravo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022-2025.

Glavni cilj, ki ga želi Slovenska turistična organizacija doseči z javnim naročilom za izdelavo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022 – 2025, je pridobitev učinkovitega dokumenta, ki bo podlaga za trženjske in promocijske aktivnosti na področju športnega turizma v Sloveniji ter bo ponudil konkretna priporočila na vseh odločevalskih ravneh institucij s področja turizma in športa.

Cilj je pridobiti zgoščen, pregleden in praktično naravnan dokument z visoko uporabno vrednostjo ter jasno izpostavljenimi usmeritvami.

Ključni uporabniki dokumenta bodo:

 • Slovenska turistična organizacija (STO),
 • destinacijske turistične organizacije,
 • ponudniki storitev na področju športa in turizma.

Dokument mora podati odgovore na oz. nasloviti sledeče vsebine:

 • definicija in pomen športnega turizma,
 • povezavo oz. sinergijske učinke med športnim turizmom in »outdoor« turizmom,
 • predstavitev trendov v športnem turizmu,
 • pomen in razvrstitev športnih dogodkov,
 • predstavitev primerov dobrih praks na področju organiziranja športnih dogodkov v tujini (strategija, cilji, organiziranost, deležniki, upravljanje,…),
 • analiza športnega turizma v Sloveniji, katere sestavni del je tudi SWOT analiza,
 • vizija in cilji športnega turizma v Sloveniji,
 • identifikacija ključnih izzivov športnega turizma v Sloveniji,
 • seznam priporočil in ukrepov za razvoj in trženje športnega turizma v Sloveniji.

Rok za oddajo ponudbe je torek, 23.11. 2021, do 12.00 ure.

Povezava do dokumenta

 

Izdelava Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026

Julij, 30. 7. 2021

Številka javnega naročila: JNM-0004/2021-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 31. 8. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31. 8. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izdelava Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=408919.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil. Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 23. 8. 2021 do 12:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje 27. 8. 2021 do 16:00 ure pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

Julij, 2. 7. 2021

Best Tourism Villages by UNWTO je povsem nova iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo zadostile vsem pogojem, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki jim bo do izpolnitve kriterijev zmanjkalo nekaj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.

2. Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.

3. Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je petek, 16. julij 2021. Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

1. Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

2. Best Tourism Villages by UNWTO - prijava

3. Spletna stran Best Tourism Villages by UNWTO

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Maj, 21. 5. 2021

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.

Prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni poziv sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje, kot zapisano v razpisni dokumentaciji, in sicer: 

 • je fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom javnega poziva);
 • ima lahko obliko samostojnega podjetnika, gospodarske družbe, zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, lokalne turistične organizacije, in druge organizacije, ki delujejo na področju turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter
 • dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so: 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 

Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za domačega- slovenskega ali tujega gosta.

Turistično vodenje za potrebe ter skladno z namenom in cilji tega javnega poziva zajema naslednje možne storitve, ki jih bo STO financiral preko izbranih prijaviteljev:

1.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 1 do 5 oseb;
2.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 6 do 10 oseb;
3.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 11 do 30 oseb.

Prijave lahko do porabe sredstev dostavite osebno v času uradnih ur STO ali pošljete (priporočeno) po pošti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ- PRIJAVA – TURISTIČNI VODNIK«, na podlagi pogojev in navodil v razpisni dokumentaciji. Prvi dan, ko prijava lahko prispe na STO je 1.6.2021.

Prijave, ki bodo prispele pred tem rokom bodo kot preuranjene vrnjene ponudnikom neodprte.

Prijav v e-obliki ne sprejemamo.

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 28.5.2021 OB 7.40 URI: 

Predmet javnega poziva namenjenega poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja so nevirtualna vodenja, opravljena dejansko na terenu z osebno (fizično) interakcijo s turisti. Glede na (fizično) število udeleženih turistov na posamičnem vodenju, se izvede dejanski obračun storitve. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 26.5.2021 OB 14.00 URI: 

Obvestilo glede prejema prijav na Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

S strani potencialnih prijaviteljev smo prejeli več vprašanj na tematiko pošiljanja in prejema prijav na  Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji (javni poziv). Posredujemo skupen odgovor glede najpogosteje zastavljenih vprašanj s tega področja.

Skladno z besedilom javnega poziva se bo za vse vloge, prejete isti dan po pošti štelo, da so prispele tega dne ob 8:00 uri. Prijave lahko do porabe sredstev dostavite tudi osebno v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Preuranjenih prijav, se pravi prijav ki bodo po pošti prispele pred 1.6. 2021 oziroma osebnih prijav pred 9:00 uro, ne bomo sprejemali. Prijavam, oddanim osebno v času uradnih ur se bo, ob prejemu, zabeležil dan in čas prejema. Vse prijave se bo, kot je bilo navedeno v besedilu javnega poziva, obravnavalo  po vrstnem redu kot bodo prispele na sedež STO, po datumu in uri prejema, poštni žig oziroma datum in ura oddaje vloge na pošto se ne bo upoštevala.

Skladno z besedilom javnega poziva se bodo sredstva,  ki jih ima STO zagotovljena za izvedbo tega poziva, razdelilo med istočasno prispele vloge enakomerno, v primeru, da bo kot zadnja vloga, katera je še lahko odobrena, prispelo več vlog na isti čas (isti dan, ista ura), naročnik pa za te vloge nima zagotovljenih sredstev v celoti.

Prijave, dostavljene s kurirsko dostavo bodo štete za osebno dostavo. Dostava po tej poti bo omogočena v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Ostali ponudniki poštnih storitev (UPS, DHL, izjema je torej Pošta Slovenije) pošto dostavljajo preko dneva, za njih se bo kot dan in ura štela čas, ko bo pošta dostavljena v glavno pisarno STO. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 21.6.2021 OB 13.00 URI: 

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Skladno z določili Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, objavljenim dne 21.5.2021, posredujemo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 600.000,00 evrov.

 

Seznam izbranih poslovnih subjektov

Seznam izbranih poslovnih subjektov (21.6.2021)

 

Priloge:

Razpisna dokumentacija Javnega poziva 

Obrazec 1- Prijavni obrazec
Obrazec 2- Izjava prijavitelja
Obrazec 3- Podatki o projektu 
Obrazec 4- Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Obrazec 5- Izjava o objavi podatkov 

 

OBRAZCI ZA POROČANJE:

POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH 

DNEVNIK VODENJA

Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021

April, 12.4.2021

Številka javnega naročila: JNM-0003/2021-S-POG-STO

Rok za prejem ponud je do 6. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393791.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 20. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022

Marec, 25.3.2021

Številka javnega naročila: JNV-0007/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 3. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391881.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Marec, 19.03.2021

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 31.8.2021.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0006/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 21. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=390891

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 7. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Globalna digitalna kampanja 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0003/2021-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 28. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Globalna digitalna kampanja 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391538

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 16. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

September, 18.9.2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Avgust, 26.8.2020

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji - Z DNE 8.9.2020 JE JAVNI POZIV ZAKLJUČEN

Slovenska turistična organizacija OBVEŠČA zainteresirano javnost, da je Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, z dne 8.9.2020 zaključen zaradi porabe finančnih sredstev, ki so bila na razpolago. Prijav ni več možno oddajati. Vse vloge prejete na sedež STO, z dne 8.9.2020 in kasneje, pa bodo še neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Hkrati se z javnim pozivom spodbuja zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

 

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

 • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
 • za gospodarske družbe ali drugi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.

 

Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Javni poziv je odprt od dneva objave, prijavitelji pa lahko oddajo vloge do porabe sredstev.

Z namenom posredovanja dodatnih informacij v zvezi s pripravo prijav je  STO organiziral Informativni dan v obliki on-line dogodka, v ponedeljek 31.8.2020, ob 12.00 uri. Predstavitev javnega poziva, ki je bila predstavljena na Informativnem dnevu s ključnimi poudarki je na voljo na tej povezavi.

Prosimo, da si natančno preberete in se seznanite z besedilom javnega poziva, splošnimi in posebnimi pogoji javnega poziva ter načinom in pogoji oddaje prijave ter poročil o izvedenih aktivnosti z vsemi dokazili. V kolikor dokumentacija ne bo popolna in skladna z navedenimi pogoji, bo kot neustrezna zavrnjena!  

 

Prijavitelje opozarjamo, da je predmet tega javnega poziva financiranje izvedenih vodenih ogledov. Predmet tega javnega poziva ni plačevanje rizikov odpoved, povračil zaradi stroškov ne izvedbe vodenja zaradi prepozne oziroma neupravičene odpovedi strank, odškodnin oziroma katerih drugih stroškov. Temelj, višina in plačilo navedenih stroškov je v popolni sferi prijavitelja ter strank, zato Slovenska turistična organizacija teh stroškov ne bo priznavala kot upravičenih stroškov po predmetnem javnem pozivu in tudi ne bodo predmet plačila.

 

Besedilo javnega poziva

1. Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC
2. Obrazec: IZJAVA PRIJAVITELJA

3. Obrazec: PODATKI O PROJEKTU

4. Obrazec: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH

Seznam izbranih poslovnih subjektov 

 

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija

Avgust, 7.8.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Vsi sodelujoči predstavniki turističnega gospodarstva in produktnih turističnih združenj v kampanji lahko v izbor za najboljšo kreativo oddajo svoje lastne rešitve. Izbor bo potekal v dveh kategorijah:

Kategorija 1: Najboljša kreativna rešitev za kanale družbenih omrežij

Kategorija 2: Najboljša kreativna rešitev za zunanje oglaševanje

 

Trajanje javnega poziva je od sobote, 8.8.2020 do srede, 9.9.2020.

Kreativne rešitve morajo prispeti na e-naslov mojaslovenija@slovenia.info najkasneje do 9. 9. 2020 do konca dneva.

POZOR: način prijave in pogoji za sodelovanje so na voljo v spodnji priponki, zato jo pred samim pošiljanjem obvezno preberite.

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Avgust, 6. 8. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja jesenski poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).

Rok za prijavo je 18. september 2020. Poziv je zaradi tehničnih težav na platformi podaljšan do ponedeljka, 21. septembra.

Poziv za prijavo 5-zvezičnih doživetij 

Javno naročilo za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije

Julij, 7. julij 2020

Slovenska turistična organizacija je 7. julija 2020 objavila javno naročilo male vrednosti za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije. Pridobiti želi vrhunske fotografije in visoko-kvalitetno video gradivo različnih dolžin, posneto v skladu z najsodobnejšimi trendi, za različne promocijske namene, od uporabe za namen oglaševanja preko različnih digitalnih in televizijskih kampanj, komunikacije z različnimi ciljnimi javnostmi in promocije na poslovnih dogodkih. Javno naročilo vključuje spodaj navedene 4 sklope. Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali več sklopov.  

Storitve fotografiranja:

 • Gastronomija – Butične zgodbe in doživetja
 • Doživetja pohodniške poti Alpe Adria Trail

Storitve video produkcije:

 • Krovni image video za produkt gastronomije in podporne fotografije
 • Krajši kadri posameznih motivov

Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila je 86.700 evrov brez DDV oz. 105.774 evrov z 22% DDV.

Rok za prejem ponudb je 23. julij 2020 do 12.00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko portala za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije: https://ejn.gov.si

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=359354. Morebitna vprašanja glede dokumentacije ali priprave ponudbe se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Za dodatna pojasnila morajo ponudniki zaprositi najkasneje do 16. julija 2020 do 14.00 ure.

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgih

Junij, 17.6.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020 in s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Oglaševanje v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih bo potekalo od julija do sredine decembra 2020. Slovenska turistična organizacija bo digitalno kampanjo na bližnjih trgih izvedla v 7 državah; Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji, Švici in na Madžarskem. Več o kampanji lahko preberete na predstavitveni spletni strani.

Slovenska turistična organizacija ponudnikom pod posebnimi pogoji zagotavlja brezplačno oddajo ponudb turističnih paketov, ki vključuje brezplačni prevod ponudb v 6 tujih jezikov: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino in ruščino ter brezplačno objavo na pristajalnih spletnih straneh www.slovenia.info. Omogočena bo predstavitev ponudb v dveh sezonskih sklopih: poletje in jesen-zima.

Turistične pakete je možno oddati v naslednjih kategorijah:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
 • ZIMSKA PONUDBA (samo za jesensko-zimski sklop). 

Javni poziv se bo v letu 2020 izvedel dvakrat:

 • Poletni sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 17. 6. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2020. ROK PODALJŠAN do 20.7.2020!
 • Jesensko-zimski sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 9. 8. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 8. 2020. ROK PODALJŠAN do 31. 10. 2020. 

 

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijsko turističnih paketov

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za registracijo poslovnega uporabnika na portalu www.slovenia.info in vnos paketnih ponudb za promocijo v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020

Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, smo vam z veseljem na voljo na e- naslovu: eposlovanje@slovenia.info.

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020

Junij 2020

Številka javnega naročila: JNV-0010/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 17. 7. 2020 do 11:00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2020 in se bo začelo ob 11:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.013.114,75  evrov brez DDV oz. 1.236.000,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji in naslednjih aktivnostih javnega naročila: 

 • Aktivnost 1: Zakup oglasnega prostora.
 • Aktivnost 2: Oblikovanje oglasov in vsebin, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.
 • Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta
 • Aktivnost 4: Spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 5: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 6: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih sukcesivnih poročil in analiz, poročil o aktivnostih 2-7, priprava poročila o medijskem prostoru ter priprava zaključnega poročila (elaborata).
 • Aktivnost 7: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2020.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=357036

Poziv Sejalec 2020

Maj, 28.5.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Sejalec 2020 za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Rok za prijavo je 30. 6. 2020 (do 23:59 ure).

Poziv za prijavo Sejalec 2020

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na domačem trgu

Maj, 8.5.2020

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem trgu in prodaje konkretnih turističnih storitev.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG - Kampanja domači trg

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe - Kampanja za domači trg

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo posebnih ponudb slovenskega turističnega gospodarstva

Marec, 10.3.2020

Spremenjen rok za oddajo ponudb je vključno do 20.3.2020.

Poziv je na voljo:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG  (prečiščeno besedilo z dne 10. 3. 2020)

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Marec, 6. 3. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja spomladanski digitaliziran poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je podaljšan do 10. aprila 2020.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva v 2020

Februar, 17. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

Cilj javnega poziva je komuniciranja paketov v okviru digitalne kampanje in s tem povečanje števila prihodov in nočitev turistov in s tem večanje prihodkov v turizmu. Oglaševanje v okviru globalne digitalne kampanje bo potekalo v šestih valih, od konca marca do sredine decembra 2020.  Slovenska turistična organizacija bo globalno digitalno kampanjo izvedla v 16 državah. Več informacij o digitalni kampanji je na voljo: https://www.slovenia.info/sl/digitalna-kampanja-2020

Turistične pakete za spomladansko obdobje je možno oddati do vključno 10.3.2020 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
   

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info/oddajpaket je za ponudnike brezplačna. Ponudnik mora zagotoviti lektorirano oddajo vsebin v slovenskem jeziku. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh digitalne kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Poziv Snovalec 2020

3. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila poziv za naziv Snovalec 2020, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 30.000 evrov bruto nepovratnih sredstev.

Rok za prijavo na Snovalca je 28. 2. 2020 (do 23:59).

Informativni dan glede poziva Snovalec bo 13. februarja 2020 ob 13.00 uri v prostorih Slovenske turistične organizacije na Dimičevi 13, Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju.

Več o pozivu in prijavi na spodnji povezavi. 

Poziv Snovalec 2020

Javno naročilo male vrednosti za Operativna izvedba programov študijskih potovanj za tuje medije od marca 2020 do konca februarja 2021

5. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0022/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342193.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 17. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi v letu 2020

7. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0007/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 19. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342728.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 14. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Januar, 30. 1. 2020

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2020 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 14.2.2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto 2020. Pozive s prijavnicami najdete na spodnji povezavi.

Pozivi Slovenia Green 2020

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

24. 1. 2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020

23.12.2019

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2020

Prijavni obrazec

Obrazci_partnerski_sejmi_2020_

Javno naročilo male vrednosti za Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021

Januar, 23.1.2020 in 20.2.2020

Številka javnega naročila: JNM-0005/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je podaljšan in sicer do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=339753.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 13. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Globalna digitalna kampanja 2020

24. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNV-0023/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 2. 3. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 3. 2020 in se bo začelo ob 12:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=340267.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020

31. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0004/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 14. 2. 2020 do 10.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 2. 2020 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=341754.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 6. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Poporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020

Številka javnega naročila: JNM-0003/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 29.1.2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.1.2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=338809

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 24.1.2020 do 14:00 ure.

 

Arhiv javnih razpisov

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju