Arhiv razpisanih delovnih mest STO

12. marec 2019

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III EU (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 18.03.2019 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za DM področni svetovalec III EU - EDEN SLOVENIA 2018, DM št. 3* EU«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni svetovalec III EU

 

23. januar 2019

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 06.02.2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 57«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni sekretar

 

23. januar 2019

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / Vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami ter vizijo delovanja predstavništva, pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 06.02.2019na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji, DM št. 63«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni sekretar / vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji

15. oktober 2018

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

področni podsekretar (m/ž)

Zahtevani pogoji:

* specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba,

* 6 let delovnih izkušenj.

Drugi posebni pogoji:

* najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju turizma,

* znanje slovenskega jezika,

* znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,

* poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

Opisi delovnih nalog:

* vodenje področja regijskega koordiniranja za posamezno makro regijo,

* priprava razvojnih in trženjskih načrtov makro regije,

* koordiniranje deležnikov v makro regiji,

* koordiniranje in vodenje partnerskih trženjskih aktivnosti s predstavniki makro regije,

* zagotavljanje vseh strokovnih podlag za pripravo vsebin, izvajanje izobraževanja in svetovanja za makro regijo,

* skrb za usklajenost znamke makro regije in deležnikov z nacionalno znamko,

* izvajanje promocijskih aktivnosti in podobno,

* priprava programa dela in letnega poročila agencije s področja dela,

* izvajanje postopkov javnih naročil, razpisov in pozivov v okviru sektorja,

* vzpostavljanje in vodenje evidenc z delovnega področja,

* izdelava najzahtevnejših poročil in analiz,

* izvajanje najzahtevnejših projektov,

* skrb za sodelovanje s subjekti turistične organiziranosti, s strokovnimi organizacijami, institucijami in posamezniki z delovnega področja,

* sodelovanje na okroglih mizah, tiskovnih konferencah in druga javna nastopanja,

* izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas dveh let, iz razloga začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo do vključno 19.10.2018, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, št. DM 49«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto področni sekretar

 

25. september 2018

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Knjigovodja VII/1 (m/ž)

Zahtevani pogoji:

* specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba,

* 8 mesecev delovnih izkušenj. 

Drugi posebni pogoji:

* znanje slovenskega jezika,

* znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,

* poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

Opisi delovnih nalog:

* pomoč pri pripravi poslovno-finančnih poročil,

* sodelovanje pri pripravi zahtevkov za črpanje sredstev iz proračuna,

* izdajanje računov, opominov ter izterjava plačil,

* sodelovanje pri kontroli poročil predstavništev v tujini,

* obračun DDV,

* pomoč pri priprava opominov, izvršb in kontrola obresti,

* pomoč pri pripravi bilanc stanja in uspeha ter obračunov in izdelovanje dokumentov za nadrejene organe,

* sodelovanje pri pripravi poročil BS in statistiki,

* izvajanje postopkov javnih naročil v okviru službe,

* izvajanje vseh ostalih del po navodilu vodje službe, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s tri mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo do vključno 01.10.2018, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Knjigovodja VII/1, št. 14«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Knjigovodja VII/1

Avgust 2018

Področni podsekretar VODJA PREDSTAVNIŠTVA V NEMČIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / Vodja predstavništva v Nemčiji (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, za mandatno obdobje 4 let, s trimesečnim poskusnim delom, s predvidenim nastopom dela 1. januar 2019. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Slowenisches Fremdenverkehrsamt,
Maximiliansplatz 12 a, v Münchnu.

Kandidati naj svoji prijavi za razpis priložijo:

 • življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave glede delovne dobe, glede delovnih izkušenj na splošno in še posebej glede delovnih izkušenj na področju turizma in izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter dokazila – izjave ali potrdila ustreznih institucij, glede poznavanja računalniškega okolja Windows,
 • dokazila o: izobrazbi (kopija diplome) ter znanju jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove, verificirane za učenje tujih jezikov...)
 • vizijo delovanja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Nemčiji za obdobje 2019-2022, ki naj vsebuje tako oceno stanja na nemškem turističnem trgu kot tudi oceno dosedanjega delovanja predstavništva.

 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 14.9.2018 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva v Nemčiji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni podsekretar Vodja predstavništva v Nemčiji

 

 

9.8.2018

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Zahtevani pogoji:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba,
 • 4 leta delovnih izkušenj.

 

Drugi posebni pogoji:

 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,
 • poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

 

Opisi delovnih nalog:

 • koordiniranje in izvajanje projekta EDEN SLOVENIA 2018-2019,
 • sodelovanje in usklajevanje dela na projektu s projektnimi partnerji, državnimi organi in drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami ter zunanjimi partnerji,
 • vrednotenje rezultatov projekta ter njegove stalne izboljšave,
 • izvajanje javnih naročil projekta,
 • sodelovanje pri izvajanju nadzora nad porabo sredstev projekta,
 • vodenje projektnih evidenc,
 • priprava poročil in zahtevkov,
 • izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 18 mesecev, za čas trajanja projekta EDEN SLOVENIA 2018-2019. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 14.08.2018 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Višji svetovalec področja III EU - EDEN SLOVENIA 2018-2019«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec III

 

Maj 2018

17.5.2018

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za določen čas 7 mesecev iz razloga začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 22.05.2018 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni svetovalec III, št. 28«. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec III

Marec 2018

23.3.2018

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10.4.2018, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja DM št. 34«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis delovno mesto Področni podsekretar

 

November 2017

15.11.2017

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V AVSTRIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.11.2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva v Avstriji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar

 

10.11.2017

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 16.11.2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni svetovalec III, št. 28«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni svetovalec III

 

Oktober 2017

25.10.2017

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 30.10.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni podsekretar R&R«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Področni podsekretar 

 

5.10.2017

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10.10.2017, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja III«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja III

 

September 2017

27.9.2017

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni svetovalec II (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 03.10.2017, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Področni svetovalec II«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec II

Avgust 2017

17.8.2017

Višji svetovalec področja I

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 01.09.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

Razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja I

 

14.6.2017

STO išče nove informatorje slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija vabi k prijavi na izbor za informatorje slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah v tujini.

V kolikor se želite prijaviti, vas prosimo, da nam do 21.08.2017 do 15.00 ure dostavite spodaj navedene dokumente na naslov:

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
(ali na mail: fairs@slovenia.info)

S pripisom: »Izbor za informatorja slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah«

Preberi več

 

23.5.2017

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 26.5.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Višji svetovalec področja III EU EDEN«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za Višji svetovalec področja III EU

 

14. april 2017

Področni sekretar (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni sekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.4.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni sekretar«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni sekretar

 

28. februar 2017

Področni podsekretar za VDM (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 13.3.2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni podsekretar-VDM«.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni podsekretar

 

Področni podsekretar - vodja predstavništva v Italiji (m/ž)

9. december 2016

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 29.12.2016 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Italiji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - področni sekretar

Višji svetovalec področja I (m/ž)

15. december 2016

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.12.2016 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I (št.25)«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - Višji svetovalec področja I

 

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju