Avgust

8.8.2022

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.

Prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni poziv sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje, kot zapisano v razpisni dokumentaciji, in sicer: 

  • je fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom javnega poziva);
  • ima lahko obliko samostojnega podjetnika, gospodarske družbe, zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, lokalne turistične organizacije, in druge organizacije, ki delujejo na področju turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter
  • dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so: 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za tujega ali domačega - slovenskega gosta.

Turistično vodenje za potrebe ter skladno z namenom in cilji tega javnega poziva zajema naslednje možne storitve, ki jih bo STO financiral preko izbranih prijaviteljev:

1.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 1 do 5 oseb;

2.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 6 do 10 oseb;

3.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 11 do 30 oseb.

Prijave lahko prijavitelj odda preko spletne prijave od 16.08.2022 od 13.00 ure do 30.08.2022 do 13.00 ure. Prijave pred in po tem rokom ne boste mogli oddati.

Prijav v fizični oz. drugi obliki kot je oddaja preko spletne prijave ne sprejemamo.

Odobrene bodo pravočasne in popolne vloge, ki bodo dosegale prag najmanj 60 točk na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega poziva po vrstnem redu kot bodo oddane preko spletne prijave, vendar le do porabe finančnih sredstev.

 

OBRAZCI:

- Razpisna dokumentacija javnega poziva

- Obrazec 2 - Izjava prijavitelja

- Spletna prijava

 

PRILOGE:

- Prijava vodnika - spletni obrazec bo objavljen naknadno

- Poročilo o izvedenih aktivnostih - spletni obrazec bo objavljen naknadno

 

Maj

16. 05. 2022

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

Best Tourism Villages by UNWTO je iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega. Letos poteka že drugo leto zapored.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo v največji meri izpolnjevale merila, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki bodo po ocenjevanju meril prejele nekaj manj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.
  • Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.
  • Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

 

Rok za prijavo na poziv je sreda, 15. junij 2022. Pozor: na sami spletni strani projekta je kot rok za prijavo naveden 28. junij 2022, vendar je to že dan, do katerega moramo na UNWTO oddati vloge, ki so bile uspešne na nacionalnem pozivu. Zato je končni rok za vse slovenske destinacije 15. junij 2022.

Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

01 Prijava za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

02 Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

03 Izpolnjevanje kriterijev Best Tourism Villages by UNWTO 2022

Spletna stran Best Tourism Villages by UNWTO 2022

 

06.05.2022

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022, objavljenega 30.12.2021 (spremembe k javnemu pozivu so bile objavljene 15.2.2022). - Z DNEM 2.8.2022 JE JAVNI POZIV ZAKLJUČEN

Skladno z določili Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022, objavljenim dne 30.12.2021 (spremembe k javnemu pozivu so bile objavljene 15.2.2022), objavljamo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 650.000,00 evrov z DDV.

Sprememba besedila javnega poziva

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:

Prijavni obrazec PDF

Prijavni obrazec Word

Priloga 2:

Vzorec pogodbe PDF

Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 

Vzorec poročila PDF

Vzorec poročila Word

 

April

12.04.2022

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2022

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2022.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

Poziv za incoming TO/TA 

Obrazci

Splošna prezentacija Slovenije

 

Marec

15.03.2022

Spremembe -  Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih

Slovenska turistična organizacija je dne 24.02.2022 na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi objavila Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih (v nadaljevanju: javni poziv).

Javni poziv se spreminja v delih, ki se nanašajo na navedbo držav, na katerih bo STO v okviru globalne digitalne kampanje izvedla kampanjo promocije Slovenije ter na izbor jezikov prevoda paketne ponudbe, ki jo preko tega javnega poziva prijavijo ponudniki.

Več informacij v dokumentu.

Sprememba javnega poziva za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih v letu 2022

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

 

Februar

24.02.2022

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih 

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih in prodaje turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg ter na tujih trgih v okviru globalne digitalne kampanje ter s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev domačin in tujih turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

 

22.2.2022

Poziv za edinstvena doživetja Slovenije

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za edinstvena doživetja Slovenije, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 16. maj 2022.

Poziv za prijavo doživetij

 

15.2.2022

Spremembe javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022

Slovenska turistična organizacija je dne 30.12.2021 na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi objavila Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022 (v nadaljevanju: javni poziv).

Javni poziv se spreminja v delu, ki se nanaša na rok za prejem prijav, in sicer lahko prijavitelji posredujejo prijave najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, ne glede na termin organizacije športnega dogodka.

Spremembe so sledeče: 

1. Črta še 6. odstavek 4. točke javnega poziva Namen in cilji povabila.

2. Spremeni se 1. odstavek 12. točke Roki in način prijave na javni poziv, tako da odslej glasi:

»Prijave morajo prispeti na elektorski naslov metka.pirc@slovenia.info z zadevo PRIJAVA – ŠPORTNE PRIREDITVE 2022«, in sicer:

- Od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022 in od 1.8.2022 do najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv.

- Prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve.

Prepozne prijave bodo zavržene.«

1. V ostalem ostaja besedilo javnega poziva nespremenjeno in v veljavi.

Sprememba besedila javnega poziva

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:
Prijavni obrazec PDF
Prijavni obrazec Word

Priloga 2:
Vzorec pogodbe PDF
Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 
Vzorec poročila PDF
Vzorec poročila Word

4. 2. 2022

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2022

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2022 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 23. 2. 2022 do 12. ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach/Cuisine (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto, do 31. 12. 2022.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu masa.klemencic@slovenia.info.

Pozive s prijavnicami najdete na tej povezavi.

 

Januar

3.1.2022

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2022

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2022, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2022

Prijavni obrazec

Obrazec za zaključno poročilo 2022

 

December

30.12.2021

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2022 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«.

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev;  ti se obravnavajo posebej. 

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke »IFS« na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:
1.    Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;
2.    Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;
3.    Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;
4.    Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji.

Zainteresirani organizatorji mednarodnih športnih dogodkov lahko svojo prijavo oddajo na elektronski naslov: metka.pirc@slovenia.info, in sicer:
-    od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022, za projekte, ki bodo izvedeni v prvem obdobju (športne prireditve od 1.1.2022 do 31.8.2022)
-    od 1.8.2022 do najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, za projekte, ki bodo izvedeni v drugem obdobju (športne prireditve od 1.9.2022 do 31.12.2022);
-    prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve. Izjema so športne prireditve, ki se:
    o    pričnejo od 1. januarja do vključno 15. januarja 2022 - prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj  4 dni pred pričetkom dogodka;
    o    pričnejo od 16. januarja do vključno 31. januarja 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 14 dni pred pričetkom dogodka;
    o    ki se pričnejo od 1. septembra do vključno 7. septembra 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 21 dni pred pričetkom dogodka.
Prepozne prijave bodo zavržene.

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:
Prijavni obrazec PDF
Prijavni obrazec Word

Priloga 2:
Vzorec pogodbe PDF
Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 
Vzorec poročila PDF
Vzorec poročila Word

 

Arhiv razpisov STO

Razpisi STO

Aktualni javni razpisi, pozivi in naročila Slovenske turistične organizacije.

Razpisi STO

Več

Javni razpisi

Aktualni javni razpisi Slovenske turistične organizacije.

Javni razpisi

Več

Javna naročila

Aktualna javna naročila Slovenske turistične organizacije.

Javna naročila

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju