Vključitev Slovenske turistične organizacije v projekt Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Slovenska turistična organizacija (STO) se je julija 2020 uspešno vključila v postopek za sofinanciranje pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in sicer za področje Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S tem želimo nadgraditi polni certifikat Družini prijazno podjetje s področjem organizacijskega upravljanja. 

Projekt skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Projekt z uporabo načel trajnostnega razvoja naslavlja družbene in tudi okoljske izzive ter  organizacijam ponuja ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.

Nosilec projekta je Ekvilib inštitut skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvaja se v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 

Slovenska turistična organizacija podpisala Glasgowsko deklaracijo podnebnih ukrepov v turizmu

Slovenska turistična organizacija (STO) se je s podpisom Glasgowske deklaracije – Podnebne agende za turizem zavezala, da bo aktivno prispevala v boju proti podnebnim spremembam in doseganju podnebnih ciljev do leta 2050.

Glasgowska deklaracija o podnebnih ukrepih v turizmu je pomembna zaveza turistične industrije za obravnavanje podnebnih sprememb in spodbujanje trajnosti. Predstavljena je bila v sklopu 26. konference pogodbenic ZN o podnebnih spremembah (COP26) v Glasgowu leta 2021. Z deklaracijo, ki jo vodita Svetovna turistična organizacija (UNWTO) ter mreža One Planet Network, turistični sektor priznava svojo vlogo pri podnebnih spremembah in poudarja predanost zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa, izboljšanju varovanja okolja in spodbujanju odgovornih praks v turizmu.

Mag. Maja Pak, direktorica STO, je ob podpisu izpostavila: "STO se s ponosom pridružuje več kot 800 podpisnicam Glasgowske deklaracije, ki so se zavezale k prepolovitvi emisij do leta 2030 in doseganju ničelnih emisij pred letom 2050. Slovenija je destinacija, ki je zavezana trajnostnemu razvoju in oblikovanju turističnih produktov s čim manjšim ogljičnim odtisom, z močnim lokalnim karakterjem ter višjo vrednostjo za vse deležnike. STO z Zeleno shemo slovenskega turizma partnerje v slovenskem turizmu z veliko mero odgovornosti vodi po poti trajnosti. Ob tem pa se zavedamo, da moramo k zgodbi zelenega, trajnostnega turizma v Sloveniji prispevati prav vsi, in smo odločeni tudi sami delovati na okolju in naravi prijazen način. Podpis Glasgowske deklaracije je nov, pomemben korak na tej poti.”

Med podpisnicami deklaracije je tudi Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je tudi STO. ETC je pred kratkim vzpostavila delovno skupino za podnebno ukrepanje v turizmu, namenjeno podpori nacionalnim turističnim organizacijam na tem področju, ki bo služila kot podnebni think tank v turizmu in zagotavljala strateško svetovanje. STO je članica omenjene strokovne komisije in bo v tesnem sodelovanju z ETC pripravila tudi svoj akcijski načrt podnebnega ukrepanja, za pripravo katerega ima 12 mesecev časa.

Številni projekti STO za bolj trajnostno delovanje

Aktualna strategija slovenskega turizma je za slovenski turizem do leta 2028 začrtala razvoj v smeri »nekaj več in veliko bolje« in postavila vizijo zelene butičnosti z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse. Slovenija je že danes globalno prepoznavna kot vodilna pri razvoju trajnostnega turizma, zahvaljujoč tudi inovativni in večkrat nagrajeni Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST), ki jo STO stalno nadgrajuje z novimi področji in projekti. STO izvaja tudi vrsto drugih projektov, ki še posebej poudarjajo trajnostno ravnanje. Med njimi so Slovenia Green Cuisine v okviru ZSST in prizadevanja za izločitev plastike za enkratno uporabo iz gostinstva in turizma. Ključno bo k pospeševanju zelenega in digitalnega prehoda in k nadgradnji ZSST prispevalo Nacionalno informacijsko središče (NIS), edinstveno podatkovno in informacijsko središče, v katerem se bodo zbirali in obdelovali podatki, relevantni za turizem, s ciljem analiz za podatkovno podprto odločanje in dvig dodane vrednosti v vseh stebrih trajnosti  v turizmu.

STO v okviru projekta Zelene in zdrave pisarne, prijazne Sloveniji, že danes izvaja vrsto aktivnosti pri delovanju organizacije in v pisarnah za zeleni in digitalni prehod v skladu z evropskim zelenim dogovorom. Ukrepi se nanašajo na področja odpadkov, energetike, vode, prometa in zdravja. V sklopu projekta je pripravila tudi priročnik s konkretnimi nasveti, kako ravnati bolj trajnostno in z mislijo na prihodnost našega planeta.

Slovenska turistična organizacija prejela napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Na slavnostni podelitvi certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec, ki je potekala 27. septembra 2022 v Grand hotelu Union, je Slovenska turistična organizacija prejela napredni certifikat, ki ga je pridobila 21.6.2022.

V projekt je vključenih 200 organizacij, od katerih jih je napredni certifikat pridobilo 7.

Pri poslovanju nas vodi skrb za okolje, družbo in gospodarski razvoj Slovenije. Delujemo na način dobrega gospodarja, z jasno strategijo in ciljno rabo sredstev za konkretne učinke v turizmu Slovenije. Še naprej se bomo zavzemali za družbeno odgovorno trženje in promocijo v turizmu ter spodbujanje okoljskega vedenja pri zaposlenih, slovenskem turističnem gospodarstvu, destinacijah, turistih in ostalih deležnikih.

Več o organizacijah prejemnicah certifikata

Več o certifikatu

 

Slovenska turistična organizacija prejela pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Na slavnostni podelitvi certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec, ki je potekala 13. septembra 2021 v hotelu Thermana Laško, je Slovenska turistična organizacija prejela pristopni certifikat, ki ga je pridobila 1.12.2020.

V projekt je vključenih 120 organizacij, od katerih jih je certifikat pridobilo 45. 

 

Obišči stran
 

 

Trajnostno poročilo STO za leto 2020 in 2021

V Slovenski turistični organizaciji (STO) smo si začrtali pot trajnostnega turizma kot edino možno pot. Pri tem izhajamo iz lastnega delovanja in vplivanja na družbeno in naravno okolje, hkrati se zavedamo širšega vpliva, ki ga imamo na trajnostno delovanje subjektov slovenskega turizma. K razvoju trajnostnega turizma pristopamo odgovorno in predano, zato smo proaktivni ustvarjalci in spodbujevalci trajnostnega turizma Slovenije. Svoje upravljavske, ekonomske, družbene in okoljske strateške pristope, aktivnosti in vplive predstavljamo v našem prvem trajnostnem poročilu, ki se nanaša na leti 2020 in 2021.

Oglejte si dokument

 

Na pot priprave trajnostnega poročila smo vstopili že v letu 2020, ko smo pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec in nadaljevali v letu 2021 z izvedbo delavnice za fokusno skupino, kjer smo identificirali naše ključne vplive (neposredne in posredne), definirali deležniške skupine in pripravili izhodišča za trajnostno poročilo. Vanj smo vključili področja, ki smo jih prepoznali kot bistvena za STO in naše ključne deležnike. Poročanje je transparentno, verodostojno in vsebinsko uravnoteženo.

Pri pripravi trajnostnega poročila je sodelovala skupina zaposlenih s ključnih področij, izvedbo trajnostnega poročila pa je vodila Alenka Malenšek Breznik, vodja Službe za pravne, kadrovske in strokovno-tehnične zadeve. Poročilo je pripravljeno v skladu z osnovno verzijo standardov GRI (Global Reporting Initiative).

ZAVEZA Slovenske turistične organizacije trajnostnemu razvoju

Slovenska turistična organizacija si od samih začetkov delovanja prizadeva za razvoj butičnega, nemnožičnega turizma, ki prinaša pozitivne družbene in ekonomske učinke. Partnerje skozi sistemske rešitve spodbuja k ohranjanju okolja, saj le-to v turizmu predstavlja ključno vrednoto. Dejstvo je, da brez načrtnega trajnostnega razvoja, Slovenija dolgoročno ne more zagovarjati vrednosti za lokalno prebivalstvo, turistično gospodarstvo in gosta.

Že v letu 2012 smo se ob pripravi nacionalne strategije turizma z vsemi ključnimi partnerji slovenskega turizma zavezali, da bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil na trajnostnem razvoju. Soudeleženci in sooblikovalci slovenskega turizma smo v zadnjih nekaj letih dosegli izjemno široko soglasje o tem, da mora postati ves turistični razvoj trajnosten. To pomeni okolju prijazen, zaščitniški do nacionalne in lokalne kulture ter usmerjen v vzdrževanje socialnega ravnotežja v smislu blaginje za vsakega posameznika, družbo in državo.

Na Slovenski turistični organizaciji bomo nadaljevali z ukrepi za trajnostni razvoj slovenskega turizma. Nadalje bomo razvijali in promovirali Zeleno shemo slovenskega turizma, ki predstavlja nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

 

Zelena shema slovenskega turizma

V letošnjem letu je bila ena med ključnimi aktivnosti, s katerimi je Slovenska turistična organizacija hitro odreagirala na novo realnost, kot posledico pandemije Covid-19, priprava odgovornih potovalnih standardov z znakom GREEN&SAFE. Le-ti predstavljajo zavezo odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu, z njim označujemo in poudarjamo visoke higienske standarde in protokole ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in destinacije. Priročnik za odgovorno, varno in trajnostno poslovanje ponudnikov in destinacij bomo redno posodabljali in nadgrajevali. 

Več

 

Najbolj pereča vprašanja s področja trajnostnega razvoja bomo pogumno naslavljali in jih v obliki merljivih ciljev vrednotili tudi v prihodnjih letih. V pripravi je t.i. roadmap, ki naslavlja izzive:

  • zmanjšanja odpadkov s poudarkom na plastiki za enkratno uporabo,
  • večjega deleža lokalnih in sezonskih jedi v hotelski in gostinski ponudbi,
  • krepitev sodelovanja med deležniki pri načrtovanju turizma, s poudarkom na prebivalcih.

 

 

Cilje bomo snovali na nacionalni ravni ter na način, da celotno turistično gospodarstvo motivirajo in nagrajujejo. V letu 2020 destinacije, ki so v okviru Zelene sheme slovenskega turizma pridobile znak SLOVENIA GREEN, pokrivajo že 80% vseh turističnih prihodov. V prihodnjem strateškem obdobju tako nadalje sledimo cilju postati 100% zelena država. 

Uspešnost našega delovanja vsakoletno merimo z Anketo o zadovoljstvu partnerjev z delom Slovenske turistične organizacije. V letu 2019 je bilo področje trajnostnega razvoja (Zelena shema slovenskega turizma, projekt European Destinations of Excellence itd.), ocenjeno kot eno izmed treh najpomembnejših področij delovanja STO in s povprečno oceno 4,14 na 5-stopenjski lestvici, 5. najbolje ocenjena aktivnost STO med 14-imi aktivnostmi. Trudili se bomo, da to oceno še izboljšamo.

Slovenska turistična organizacija si bo prizadevala, da v skladu s svojimi vrednotami delovanja krepi in razvija področje trajnostnega razvoja, vključno z zdravjem in blaginjo države, intenzivno sodeluje z deležniki iz turističnega gospodarstva, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter kot nosilka naziva »prva zelena destinacija na svetu« spodbuja tudi trajnostni razvoj turizma na evropski ravni. Slovenska turistična organizacija si namreč v okviru Evropske potovalne komisije – European Travel Commission, prizadeva za vzpostavitev Evropske zelene sheme. V letu 2020 bo na pobudo Slovenske turistične organizacije tako vzpostavljen okvir za razvoj tovrstne sheme.

Naš način dela

Vrednote Slovenske turistične organizacije

mag. Maja Pak, direktorica STO

Družini prijazno podjetje

Ponosni smo, da je Slovenska turistična organizacija maja 2017 postala organizacija s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Smo organizacija, ki se poistoveti z načeli certifikata in verjame v svoje zaposlene. V skladu s svojo trajnostno usmeritvijo želimo na vseh področjih delovati odgovorno. Trajnostni razvoj turizma predstavlja okoljsko, podnebno, ekonomsko pa tudi družbeno odgovornost. Začenjamo pri sebi in delujemo odgovorno do zaposlenih.

Želimo si, da bi družini prijazna politika v organizaciji pripomogla k povečanju motivacije zaposlenih, večji pripadnosti organizaciji in večji produktivnosti. Od leta 2007 pa do danes se je v postopek certificiranja vključilo preko 250 slovenskih podjetij ter organizacij in ponosni smo, da smo del te skupine. Uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta temveč se sinergijsko dopolnjujeta.

 

Nadgrajujemo družbeno odgovorno delovanje

Že leta 2010 smo pridobili osnovni certifikat, s čimer smo nadgradili naše družbeno odgovorno poslovanje. V letu 2015, ko je se je ponovno vzpostavila samostojna organizacija za področje turizma, smo po vmesni prekinitvi ponovno pristopili k postopku pridobivanja polnega certifikata.

Znotraj organzacije smo določili petnajst ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Ukrepi zajemajo področje delovnega časa, organizacije dela, delovnega mesta, politike informiranja in komuniciranja, veščin vodstva, storitev za družine in nagrajevanja dosežkov. Nad izvajanjem sprejetih ukrepov bdi  posebna projektna skupina.

Mag. Maja Pak, direktorica STO: »Začrtanih aktivnosti smo se lotili s polno odgovornostjo, saj družini prijazen pristop, za zaposlene pomeni povečanje motivacije za delo, večjo pripadnost organizaciji, večjo storilnost, večje zadovoljstvo z delom ter ublažitev stresa.«

 

Zakaj je certifikat pomemben

Slovenska turistična organizacija je med prvimi prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje, ne samo med institucijami javne uprave, temveč tudi med organizacijami turističnega gospodarstva. Verjamemo, da smo s tem dokazali, da ob skrbi za zeleni in trajnostni razvoj slovenskega turizma, znamo in zmoremo prisluhniti tudi želji zaposlenih po lažjem usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti.

Zavedamo se, da so te zaradi dinamike dela v turizmu večkrat zapostavljene, zato si želimo k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje spodbuditi še več turističnih podjetij, združenj in organizacij. Družbeno odgovorna načela upravljanja, med katere spada tudi uvajanje družini prijazne politike, nenazadnje predstavlja tudi konkurenčno prednost. Prepričani smo, da lahko z večjim zadovoljstvom več kot 50.000 zaposlenih v slovenskem turizmu zagotovimo še višjo raven kakovosti turističnih storitev in gostoljubnosti do vseh turistov v Sloveniji. 

O certifikatu

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja princip organizacijskega upravljanja in zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Podlaga za implementacijo certifikata je sistem European Familz Adult, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie, v Sloveniji pa ga izvaja inštitut Ekvilib s podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Gre za svetovalno-revizorski postopek, ki delodajalce ocenjuje in jim hkrati svetuje, katera orodja naj uporabljajo za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Sistem certificiranja ne le ovrednoti trenutno situacijo, temveč jo želi izboljšati – kratkoročno in dolgoročno.

Sorodno

Vam lahko še kako pomagamo? Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Slovenska turistična organizacija

Več

Spoznajte nas

Turizem smo ljudje. Spoznajte sodelavce Slovenske turistične organizacije in stopite v stik z nami.

Spoznajte nas

Več

Poslovna javnost

Sejmi, poslovne delavnice in drugi pomembni dogodki s področja turizma.

Poslovna javnost

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji