Julij

2. 7. 2021

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

Best Tourism Villages by UNWTO je povsem nova iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo zadostile vsem pogojem, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki jim bo do izpolnitve kriterijev zmanjkalo nekaj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.

2. Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.

3. Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je petek, 16. julij 2021. Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

1. Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

2. Best Tourism Villages by UNWTO - prijava

3. Spletna stran Best Tourism Villages by UNWTO

 

Maj

21. 5. 2021

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji 

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.

Prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni poziv sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje, kot zapisano v razpisni dokumentaciji, in sicer: 

 • je fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom javnega poziva);
 • ima lahko obliko samostojnega podjetnika, gospodarske družbe, zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, lokalne turistične organizacije, in druge organizacije, ki delujejo na področju turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter
 • dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so: 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 

Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za domačega- slovenskega ali tujega gosta.

Turistično vodenje za potrebe ter skladno z namenom in cilji tega javnega poziva zajema naslednje možne storitve, ki jih bo STO financiral preko izbranih prijaviteljev:

1.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 1 do 5 oseb;
2.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 6 do 10 oseb;
3.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 11 do 30 oseb.

Prijave lahko do porabe sredstev dostavite osebno v času uradnih ur STO ali pošljete (priporočeno) po pošti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ- PRIJAVA – TURISTIČNI VODNIK«, na podlagi pogojev in navodil v razpisni dokumentaciji. Prvi dan, ko prijava lahko prispe na STO je 1.6.2021.

Prijave, ki bodo prispele pred tem rokom bodo kot preuranjene vrnjene ponudnikom neodprte.

Prijav v e-obliki ne sprejemamo.

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 28.5.2021 OB 7.40 URI: 

Predmet javnega poziva namenjenega poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja so nevirtualna vodenja, opravljena dejansko na terenu z osebno (fizično) interakcijo s turisti. Glede na (fizično) število udeleženih turistov na posamičnem vodenju, se izvede dejanski obračun storitve. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 26.5.2021 OB 14.00 URI: 

Obvestilo glede prejema prijav na Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

 

S strani potencialnih prijaviteljev smo prejeli več vprašanj na tematiko pošiljanja in prejema prijav na  Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji (javni poziv). Posredujemo skupen odgovor glede najpogosteje zastavljenih vprašanj s tega področja.

Skladno z besedilom javnega poziva se bo za vse vloge, prejete isti dan po pošti štelo, da so prispele tega dne ob 8:00 uri. Prijave lahko do porabe sredstev dostavite tudi osebno v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Preuranjenih prijav, se pravi prijav ki bodo po pošti prispele pred 1.6. 2021 oziroma osebnih prijav pred 9:00 uro, ne bomo sprejemali. Prijavam, oddanim osebno v času uradnih ur se bo, ob prejemu, zabeležil dan in čas prejema. Vse prijave se bo, kot je bilo navedeno v besedilu javnega poziva, obravnavalo  po vrstnem redu kot bodo prispele na sedež STO, po datumu in uri prejema, poštni žig oziroma datum in ura oddaje vloge na pošto se ne bo upoštevala.

Skladno z besedilom javnega poziva se bodo sredstva,  ki jih ima STO zagotovljena za izvedbo tega poziva, razdelilo med istočasno prispele vloge enakomerno, v primeru, da bo kot zadnja vloga, katera je še lahko odobrena, prispelo več vlog na isti čas (isti dan, ista ura), naročnik pa za te vloge nima zagotovljenih sredstev v celoti.

Prijave, dostavljene s kurirsko dostavo bodo štete za osebno dostavo. Dostava po tej poti bo omogočena v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Ostali ponudniki poštnih storitev (UPS, DHL, izjema je torej Pošta Slovenije) pošto dostavljajo preko dneva, za njih se bo kot dan in ura štela čas, ko bo pošta dostavljena v glavno pisarno STO. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 21.6.2021 OB 13.00 URI: 

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Skladno z določili Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, objavljenim dne 21.5.2021, posredujemo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 600.000,00 evrov.

 

Seznam izbranih poslovnih subjektov

Seznam izbranih poslovnih subjektov (21.6.2021)
 
Priloge:

Razpisna dokumentacija Javnega poziva 

Obrazec 1- Prijavni obrazec
Obrazec 2- Izjava prijavitelja
Obrazec 3- Podatki o projektu 
Obrazec 4- Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Obrazec 5- Izjava o objavi podatkov 

 

OBRAZCI ZA POROČANJE:

POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH 

DNEVNIK VODENJA

 

 

Marec

19.03.2021

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 31.8.2021.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

 

9.03.2021

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih 

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih in prodaje turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg ter na tujih trgih v okviru digitalne kampanje ter s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev domačin in tujih turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

 

Februar

22.03.2021

DOPOLNITEV Povabila specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih in online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021

Dopolni se besedilo 4.2 ter 4.3 točke Povabila.

Dopolnitev povabila

 

11.02.2021

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih in online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih ter online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2021

Prijavni obrazec

Obrazec za zaključno poročilo 2021

 

 

Januar

28. 1. 2021

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2021 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 16. 2. 2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach/Cuisine (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto, do 31. 12. 2021. Pozive s prijavnicami najdete na spodnji povezavi.

Pozivi Slovenia Green 2021

 

December

24.12.2020

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2021

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2021, na katerih bo STO glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »I FEEL SLOVENIA«.

Predmet tega javnega poziva niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev;  ti se obravnavajo posebej.

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji:

1. Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije.
2. Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za  povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma.
3. Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov.
4. Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji (športni turizem velja tudi za enega od najbolj rastočih segmentov v turistični industriji).

Zainteresirani organizatorji mednarodnih športnih dogodkov lahko svojo prijavo oddajo na elektronski naslov: metka.pirc@slovenia.info, in sicer:

- od dneva objave dalje do najkasneje 30.4.2021, za projekte, ki bodo izvedeni v prvem obdobju (športne prireditve od 1.1.2021 do 31.5.2021);

- od 1.5.2021 do najkasneje 30.11.2021 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, za projekte, ki bodo izvedeni v drugem obdobju (športne prireditve od 1.6.2021 do 31.12.2021);

- prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve (izjema so prireditve, ki se pričnejo v mesecu januarju in mesecu  juniju 2021 – prijave  za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 10 dni pred pričetkom dogodka).

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 24.6.2021 OB 15.00 URI: 

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2021, objavljenega 24.12.2020

Skladno z določili Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2021, objavljenim dne 24.12.2020, objavljamo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 500.000,00 evrov z DDV.

Celoten javni poziv je na voljo na spodnji povezavi:

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2021

Priloga 1:

- obrazec za prijavo PDF

- obrazec za prijavo Word

Priloga 2:

- vzorec pogodbe v PDF

- vzorec pogodbe v Word

 

September

18.9.2020

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

 

Avgust 2020

26.8.2020

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji - Z DNE 8.9.2020 JE JAVNI POZIV ZAKLJUČEN

 
Slovenska turistična organizacija OBVEŠČA zainteresirano javnost, da je Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, z dne 8.9.2020 zaključen zaradi porabe finančnih sredstev, ki so bila na razpolago. Prijav ni več možno oddajati. Vse vloge prejete na sedež STO, z dne 8.9.2020 in kasneje, pa bodo še neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Hkrati se z javnim pozivom spodbuja zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

 

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

 • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
 • za gospodarske družbe ali drugi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.

 

Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Javni poziv je odprt od dneva objave, prijavitelji pa lahko oddajo vloge do porabe sredstev.

Z namenom posredovanja dodatnih informacij v zvezi s pripravo prijav je  STO organiziral Informativni dan v obliki on-line dogodka, v ponedeljek 31.8.2020, ob 12.00 uri. Predstavitev javnega poziva, ki je bila predstavljena na Informativnem dnevu s ključnimi poudarki je na voljo na tej povezavi.

Prosimo, da si natančno preberete in se seznanite z besedilom javnega poziva, splošnimi in posebnimi pogoji javnega poziva ter načinom in pogoji oddaje prijave ter poročil o izvedenih aktivnosti z vsemi dokazili. V kolikor dokumentacija ne bo popolna in skladna z navedenimi pogoji, bo kot neustrezna zavrnjena!  

 

Prijavitelje opozarjamo, da je predmet tega javnega poziva financiranje izvedenih vodenih ogledov. Predmet tega javnega poziva ni plačevanje rizikov odpoved, povračil zaradi stroškov ne izvedbe vodenja zaradi prepozne oziroma neupravičene odpovedi strank, odškodnin oziroma katerih drugih stroškov. Temelj, višina in plačilo navedenih stroškov je v popolni sferi prijavitelja ter strank, zato Slovenska turistična organizacija teh stroškov ne bo priznavala kot upravičenih stroškov po predmetnem javnem pozivu in tudi ne bodo predmet plačila.

  

Besedilo javnega poziva

1. Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC
2. Obrazec: IZJAVA PRIJAVITELJA

3. Obrazec: PODATKI O PROJEKTU

4. Obrazec: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH

Seznam izbranih poslovnih subjektov 

 

7.8.2020

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Vsi sodelujoči predstavniki turističnega gospodarstva in produktnih turističnih združenj v kampanji lahko v izbor za najboljšo kreativo oddajo svoje lastne rešitve. Izbor bo potekal v dveh kategorijah:

Kategorija 1: Najboljša kreativna rešitev za kanale družbenih omrežij

Kategorija 2: Najboljša kreativna rešitev za zunanje oglaševanje

 

Trajanje javnega poziva je od sobote, 8.8.2020 do srede, 9.9.2020.

Kreativne rešitve morajo prispeti na e-naslov mojaslovenija@slovenia.info najkasneje do 9. 9. 2020 do konca dneva.

POZOR: način prijave in pogoji za sodelovanje so na voljo v spodnji priponki, zato jo pred samim pošiljanjem obvezno preberite.

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

 

6. 8. 2020

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Slovenska turistična organizacija objavlja jesenski poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).

Rok za prijavo je 18. september 2020. Poziv je zaradi tehničnih težav na platformi podaljšan do ponedeljka, 21. septembra.

Poziv za prijavo 5-zvezičnih doživetij 

 

Junij 2020

17.6.2020

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgih

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020 in s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Oglaševanje v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih bo potekalo od julija do sredine decembra 2020. Slovenska turistična organizacija bo digitalno kampanjo na bližnjih trgih izvedla v 7 državah; Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji, Švici in na Madžarskem. Več o kampanji lahko preberete na predstavitveni spletni strani.

Slovenska turistična organizacija ponudnikom pod posebnimi pogoji zagotavlja brezplačno oddajo ponudb turističnih paketov, ki vključuje brezplačni prevod ponudb v 6 tujih jezikov: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino in ruščino ter brezplačno objavo na pristajalnih spletnih straneh www.slovenia.info. Omogočena bo predstavitev ponudb v dveh sezonskih sklopih: poletje in jesen-zima.

Turistične pakete je možno oddati v naslednjih kategorijah:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
 • ZIMSKA PONUDBA (samo za jesensko-zimski sklop). 

Javni poziv se bo v letu 2020 izvedel dvakrat:

 • Poletni sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 17. 6. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2020. ROK PODALJŠAN do 20.7.2020!
 • Jesensko-zimski sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 9. 8. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 8. 2020. ROK PODALJŠAN do 31. 10. 2020. 

 

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijsko turističnih paketov

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za registracijo poslovnega uporabnika na portalu www.slovenia.info in vnos paketnih ponudb za promocijo v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020

Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, smo vam z veseljem na voljo na e- naslovu: eposlovanje@slovenia.info.

 

Maj 2020

28.5.2020

Poziv Sejalec 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Sejalec 2020 za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Rok za prijavo je 30. 6. 2020 (do 23:59 ure).

Poziv za prijavo Sejalec 2020

 

8.5.2020

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na domačem trgu

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem trgu in prodaje konkretnih turističnih storitev.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG - Kampanja domači trg

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe - Kampanja za domači trg

 

Marec 2020 

6. 3. 2020

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Slovenska turistična organizacija objavlja spomladanski digitaliziran poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je podaljšan do 10. aprila 2020.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

  

Januar 2020 

30. 1. 2020

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2020 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 14.2.2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto 2020. Pozive s prijavnicami najdete na spodnji povezavi.

Pozivi Slovenia Green 2020

  

Arhiv razpisov STO

Razpisi STO

Aktualni javni razpisi, pozivi in naročila Slovenske turistične organizacije.

Razpisi STO

Več

Javni razpisi

Aktualni javni razpisi Slovenske turistične organizacije.

Javni razpisi

Več

Javna naročila

Aktualna javna naročila Slovenske turistične organizacije.

Javna naročila

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju