Arhiv javnih razpisov in pozivov STO

Februar 2018

26.1.2018

Poziv za podelitev priznanja Snovalec 2018

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Snovalec za spodbujanje promocije in uresničitev novih idej – invencij v turizmu. Tudi letos je za najbolj obetavne ideje s področja turizma na voljo 15.000 evrov. 

Lani so nagrado prejeli kar štirje projekti, ki so uresničili svojo idejo: Aktivni turizem za gibalno ovirane, Kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom, Plezalne počitnice na Kraškem robu ter Legenda o zmaju in pehtranu.

Poziv Snovalec 2018 je objavljen na novem portalu inovativnosti AIRTH in v priponki spodaj.

Na pozivu kandidirate tako, da svojo inovacijo vpišete na portal. Natančna navodila najdete v besedilu poziva v priponki. Rok za prijavo je 26.2.2018 (do 23:59).

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri oddaji prijav pišite na morana.polovic@slovenia.info.

Poziv snovalec 2018

Pogoste napake pri prijavi za Snovalca 2018

PRIJAVA

Prijave bo ocenila 7-članska strokovna komisija in najboljše avtorje povabila na predstavitev idej v živo. Med predvidoma tri finaliste bo razdelila nagradni sklad 15.000 evrov bruto. Gre za nepovratna sredstva, ki pa jih finalist prejme šele po popolni uresničitvi invencije oz. ene njenih ključnih razvojnih faz, v skladu z določili pogodbe. Rok za uresničitev nagrajenih idej je 5.10.2018. Prejemniki naziva Snovalec 2018, ki bodo idejo pravočasno uresničili, bodo razglašeni na Dnevih slovenskega turizma oktobra letos.

December 2017

7.12.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo Fotografskih storitev in produkcije time-lapse videov ter cinemagrafov v letu 2018

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Javno naročilo male vrednosti za izvedbo Fotografskih storitev in produkcije time-lapse videov ter cinemagrafov«, najkasneje do:

dne 4. 1. 2018 do 10:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko.

Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.1.2018 ob 10.30 uri v sejni sobi, v 4. nadstropju, Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija je na voljo na portalu Enaročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=233852.

Vsa vprašanja, povezana z razpisno dokumentacijo, se oddajajo preko portala Enaročanje. 

24.11.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za storitve izvedbenega oblikovanja za obdobje 2018 in 2019

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Storitve izvedbenega oblikovanja za obdobje 2018 in 2019«, najkasneje do: dne 8. 12. 2017 do 12:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

Razpisna dokumentacija z več informacijami je na voljo na portalu Enaročanje

 

29.11.2017

Javno povabilo k oddaji ponudb za Izvedbo digitalnega medijskega zakupa 2018

Številka javnega naročila: JNV-0014/2017-S-POG-STO

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN - 3) Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »Izvedbo digitalnega medijskega zakupa 2018« najkasneje do dne 5.1. 2018 do 9:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. 

Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.180.327,87 evrov brez DDV oz. 1.440.000,00 evrov z 22% DDV. 

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti digitalnega medijskega zakupa 2018 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v naslednjih aktivnostih javnega naročila: 

1. Aktivnost: Zakup oglasnega prostora in tehnično serviranje oglasov. 

2. Aktivnost: Oblikovanje oglasov in vsebin, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.

3. Aktivnost: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta po državah oz. skupinah držav, vključenih v digitalni medijski zakup 2018.

4. Aktivnost: Spremljanje digitalnega medijskega zakupa 2018.

5. Aktivnost: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2018.

6. Aktivnost: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih sukcesivnih poročil, poročil o prevajanju, usklajevanju in oblikovanju ter zaključnega poročila.

7. Aktivnost: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2018.

Po pošti ali osebno prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo prispele na naslov do izteka navedenega roka. Ponudniki morajo obvezno ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ! – ZA JAVNO NAROČILO – »Izvedba digitalnega medijskega zakupa 2018«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Javno odpiranje ponudb bo 5.1.2018 ob 10:00 uri v sejni sobi v drugem nadstropju na naslovu: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na portalu Enaročanje.

8.12.2017

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalna kampanja za preusmerjanje tranzitnih gostov v letu 2018

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za »Digitalna kampanja za preusmerjanje tranzitnih gostov«, najkasneje do:
dne 21.12.2017 do 11:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko.

Javno odpiranje ponudb bo 21.12.2017 ob 13:00 uri, na sedežu STO, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, sejna soba 5. nadstropje.

Ocenjena vrednost javnega naročila je največ 205.000,00 evrov brez DDV oz. 250.100,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti za »Digitalno kampanjo za preusmerjanje tranzitnih gostov« v času trajanja projekta na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev: 
1. Aktivnost 1: Oglaševanje na največjem potovalnem portalu TripAdvisor in pošiljanje e-sporočil naročnikom na novice TripAdvisor.
2. Aktivnost 2: Zakup oglasnega prostora, ustrezno ciljanje in serviranje oglasov prek družbenih omrežij.
3. Aktivnost 3: Sprotno merjenje, spremljanje, prilagajanje in optimizacija kampanje Digitalna kampanja za preusmerjanje tranzitnih gostov.
4. Aktivnost 4: Priprava vmesnih poročil in zaključnega poročila.

Aktivnosti, ki so predmet tega javnega naročila, se morajo izvajati na naslednjih trgih:
• Avstrija
• Italija
• Madžarska
• Poljska
• Češka

Številka javnega naročila: JNM-0020/2017-S-POG-STO. Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na portalu www.enarocanje.si, in sicer na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=233993.

6.12.2017

Javno naročilo za nakup licence orodja Net Results in vzdrževanje orodja za leto 2018

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Nakup licence za sistem Net Results in vzdrževanje sistema za leto 2018«, najkasneje do:

dne 12. 12. 2017 do 11:30 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Razpisna dokumentacija je na voljo na portalu Enaročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=233757 

November 2017

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Slovenska turistična organizacija vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu s tem povabilom na osnovi javnega naročila z naslovom »Izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu v skladu z ZVZD-1, za obdobje od 1.1.2018 31.12.2020«, najkasneje do dne 1.12.2017, do 10:00 ure po elektronski pošti na naslov: helena.klunpeternelj(a)slovenia.info oziroma pisno na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

Ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka. 

Vse nepravočasno pisno predložene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu s tem povabilom na osnovi javnega naročila z naslovom »Izvajanje strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov v skladu z ZVZD-1, za obdobje od 1.1.2018 31.12.2020«, najkasneje do dne 1.12.2017, do 10:00 ure po elektronski pošti na naslov: helena.klunpeternelj(a)slovenia.info  oziroma pisno na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. 

Pisna ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.

Ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Vse nepravočasno pisno predložene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.

Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2017

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2017. Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

Povabilo k prijavam trženjskih aktivnosti

Obrazci

Avgust 2017

31. avgust 2017 

Podaljšanje roka za oddajo turističnih paketov

Na željo ponudnikov podaljšujemo rok za oddajo paketov za promocijo jesensko-zimskih počitnic v okviru javnega poziva z dne 31.3.2017. Ponudniki lahko pakete oddajo še do 08.09.2017, oddaja pa je brezplačna. Paketi bodo prevedeni v 6 jezikov in oglaševani v okviru globalne digitalne kampanje Slovenia. Make New Memories.

Turistične pakete za zimsko obdobje je možno oddati do 08.09.2017 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE,
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV TER
 • ZIMSKE PONUDBE

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije je za ponudnike brezplačna. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. 

V okviru naštetih sklopov lahko ponudniki oddajajo tudi tematsko obarvane pakete (npr. martinov paket, novoletni paket). Oglaševanje se bo predvidoma zaključilo 15. novembra, zato priporočamo, da imajo paketi za promocijo jesensko-zimskih počitnic veljavnost vsaj do tega datuma – paketi, ki bodo veljavni dlje, bodo ostali objavljeni tudi po izteku kampanje, torej do datuma njihove veljavnosti oz. najdlje do 28.12.2017.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe.pdf

Pri STO bomo v jesensko-zimskem obdobju dali še večji poudarek na izpostavitev paketov, ki vodijo na spletna mesta ponudnikov. Turisti, ki jih zanimajo nastanitve in doživetja v Sloveniji, do strani ponudnika, kjer lahko opravijo rezervacijo oz. dobijo informacijo o tem, kako rezervirati, pridejo prek portala www.slovenia.info, na katerem so ponudbe predstavljene v 6 jezikih. Do sem jih pripelje močno oglaševanje, ki v okviru globalne digitalne kampanje poteka do 15. novembra 2017.

Ponudbe so zdaj na portalu www.slovenia.info še dodatno izpostavljene prek t.i. push notifications (na namizni različici se med brskanjem po portalu pojavijo v desnem spodnjem kotu, na mobilni pa spodaj), da uporabnika dosežejo na čim več straneh portala in tako še povečajo možnost za rezervacijo direktno pri ponudniku. 

 

14. avgust 2017

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice

STO vabi k oddaji ponudb za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice.

Predmet naročila zajema: predlog načrta optimalnega medijskega zakupa po posameznih ciljnih trgih skladno z naročilom in posledično zakup; razvoj in izvedbo vizualne kreativne rešitve in vsebinski koncept po posameznih medijih znotraj posameznih ciljnih trgov; pripravo besedil, prevod, lekturo, izbor foto in po potrebi video gradiva ter grafično postavitev za tisk; organizacijo in izvedbo vseh aktivnosti z vsakim zakupljenim medijem za pravočasno oddajo gradiva mediju v produkcijo za tisk; organizacijo medijskih obiskov.

Rok za oddajo ponudb je sreda, 28. 08. 2017 do 12:00 na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Osebno oddana ali po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ – JN za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Enaročanje:  Razpisna dokumentacija z več informacij

 

10. avgust 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

V obdobju predvidoma od 18. aprila do 18. julija in od 28. avgusta do 15. novembra 2017, bo Slovenska turistična organizacija izvedla globalno digitalno kampanjo na 11 evropskih trgih oz. skupinah trgov in v Združenih državah Amerike in Kitajske.

Turistične pakete za zimsko obdobje je možno oddati do 30.8.2017 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE,
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV TER
 • ZIMSKE PONUDBE

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info je za ponudnike brezplačno. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. 

V okviru naštetih sklopov lahko ponudniki oddajajo tudi tematsko obarvane pakete (npr. martinov paket, novoletni paket). Oglaševanje se bo predvidoma zaključilo 15. novembra, zato priporočamo, da imajo paketi za promocijo jesensko-zimskih počitnic veljavnost vsaj do tega datuma – paketi, ki bodo veljavni dlje, bodo ostali objavljeni tudi po izteku kampanje, torej do datuma njihove veljavnosti oz. najdlje do 28.12.2017.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe.pdf

 

Julij 2017

17.julij 2017

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice

Vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice.

Predmet naročila zajema: predlog načrta optimalnega medijskega zakupa po posameznih ciljnih trgih skladno z naročilom in posledično zakup; razvoj in izvedbo vizualne kreativne rešitve in vsebinski koncept po posameznih medijih znotraj posameznih ciljnih trgov; pripravo besedil, prevod, lekturo, izbor foto in po potrebi video gradiva ter grafično postavitev za tisk; organizacijo in izvedbo vseh aktivnosti z vsakim zakupljenim medijem za pravočasno oddajo gradiva mediju v produkcijo za tisk; organizacijo medijskih obiskov.

Rok za oddajo ponudb je sreda, 02. 08. 2017 do 12:00 na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Osebno oddana ali po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ – JN za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=214166

 

Junij 2017

28.6.2017

Poziv k oddaji prijav za izbor Evropske destinacije odličnosti 2017

Pridružite se največji evropski platformi za promocijo trajnostnega in odgovornega turizma EDEN – European Destinations of Excellence.

Evropska komisija je za letošnjo krovno temo izbrala kulturni turizem, torej bodo letošnje destinacije kandidatke ocenjene glede na kriterije, ki vključujejo specifiko kulturnega turizma v Sloveniji. Nagrajena bo destinacija z razvito turistično ponudbo v Sloveniji, temelječo na lastnih lokalnih opredmetenih kulturnih vsebinah, ki prispevajo k večji prepoznavnosti in kakovosti destinacije in spoštujejo načela trajnostnega razvoja.

Glavni cilj projekta se odraža v promociji in razvoju trajnostnega turizma. S projektom želi Evropska komisija povečati prepoznavnost nastajajočih evropskih destinacij, ustvarjati podlago za izmenjavo dobrih praks po vsej Evropi in spodbujati povezovanje med izbranimi destinacijami.

Zmagovalna destinacija in finalistke bodo postale članice slovenske mreže EDEN destinacij, ki omogoča mednarodno promocijo in izobraževanje. Nagrajene destinacije bodo pridobile možnost za včlanitev v evropsko združenje EDEN destinacij, ki spodbuja izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, povezanih s trajnostnim razvojem turizma, ter povezovanje destinacij iz Evrope.

Čas je, da vstopite v družbo odličnih.
Čas je, da postanete najboljša destinacija kulturnega turizma v Evropi.

Vašo prijavo za naziv zmagovalka oziroma finalistka Evropske destinacije odličnosti 2017 oddajte do 31. julija 2017.

Celoten razpis s prijavnimi obrazci je na voljo na Dropbox povezavi http://bit.ly/2tWAW1b. Tam najdete:
• Povabilo k oddaji prijav
• Način ocenjevanja in merila
• Obrazec 1: Prijava za izbor
• Obrazec 2: Izjava občine
• Obrazec 3: Vprašalnik
• Število prenočitev/km2

Slovenska turistična organizacija bo za vse zainteresirane destinacije organizirala INFORMATIVNI DAN, ki po potekal v četrtek, 13. julija, od 11. do 13. ure, v stekleni sejni sobi (2. nadstropje) Slovenske turistične organizacije na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani. Informativni dan bo namenjen predstavitvi razpisa in odprtim vprašanjem.

Vljudno vas prosimo, da udeležbo potrdite do ponedeljka, 10. julija, na naslov rr@slovenia.info.

Več informacij o projektu najdete na www.slovenia.info/eden.

 

21.6.2017

Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije z namenom promocije na družbenih omrežjih

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije na družbenih omrežjih«, najkasneje do:

dne 13. 7. 2017 do 12:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Razpisna dokumentacija je na voljo na portalu javnih naročil preko povezave http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=210914

 

Maj 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

V obdobju predvidoma od 18. aprila do 18. julija in od 28. avgusta do 15. novembra 2017, bo Slovenska turistična organizacija izvedla globalno digitalno kampanjo na 11 evropskih trgih oz. skupinah trgov in v Združenih državah Amerike in Kitajske.

Turistične pakete za poletno obdobje je možno oddati do 30.5.2017 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV  

 

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info je za ponudnike brezplačno. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe.pdf

    

Poziv za podelitev priznanja SEJALEC 2017

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Sejalec za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Poziv Sejalec s prijavnico je objavljen na portalu Banka turističnih priložnosti Slovenije in v priponkah spodaj.

Če ste med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2016 v redno poslovanje podjetja v popolnosti uvedli oz. ste v tem obdobju prvič javno ponudili na trgu inovativni proizvod, proces ali pristop, kandidirajte za 14. sejalca!

Na pozivu kandidirate tako, da svojo inovacijo vpišete na naš portal. Natančna navodila najdete v besedilu poziva v priponki, kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo je 12.6.2017 (do 23:59).

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri oddaji prijav pišite na info@btps.si.

Poziv Sejalec 2017

Prijavnica Sejalec 2017

Vse prejete prijave bo v skladu z razpisnimi merili ocenila 10-članska strokovna komisija, zmagovalec in finalisti pa bodo razglašeni na Dnevih slovenskega turizma oktobra letos. Med nagradami je poleg brezplačne udeležbe na borzi SIW 2018 tudi vključevanje v promocijske kanale in aktivnosti Slovenske turistične organizacije, kot so uradni slovenski turistično-informacijski portal, revija Tur!zem, promocijski materiali, komunikacije na družbenih omrežjih ipd.

Vabljeni k sodelovanju! 

 

24. april 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo Fotografskih storitev in produkcijo cinemagrafov ter time-lapse videov 

Vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo Fotografskih storitev in produkcije cinemagrafov ter time-lapse videov.

Predmet naročila obsega 12 različnih tematskih sklopov, vezanih na produkcijo fotografij, 360° fotografij, cinemagrafov in t.i. time-lapse videov.

Rok za oddajo ponudb je četrtek, 11. 5. 2017 do 11:30 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Osebno oddana ali po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ – JN Fotografske storitve in produkcija cinemagrafov ter time-lapse videov«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203321.

 

1. februar 2017

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalnega medijskega zakupa 2017

Številka javnega naročila: JNV-0001/2017-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 9.3.2017 do 9:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 9.3.2017 ob 10:00 uri, na sedežu STO, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, sejna soba 2. nadstropje.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 2.475.409,84 evrov brez DDV oz. 3.020.000,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti digitalnega medijskega zakupa 2017 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v naslednjih aktivnostih javnega naročila:

1. Aktivnost: Zakup oglasnega prostora in tehnično serviranje oglasov.
2. Aktivnost: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta po državah oz. skupinah držav, vključenih v digitalni medijski zakup 2017.
3. Aktivnost: Spremljanje digitalnega medijskega zakupa 2017.
4. Aktivnost: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2017.
5. Aktivnost: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih poročil ter zaključnega poročila.
6. Aktivnost: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2017.

Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na portalu www.enarocanje.si, št. javnega naročila: JN000831/2017-B01, in sicer na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186330.

 

Povabilo k oddaji ponudb za »Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2017-2020«

Slovenska turistična organizacija objavlja povabilo k oddaji ponudbe – javno naročilo po enostavnem postopku za izdelavo Operativnega načrta trženja kulturnega turizma Slovenije 2017-2020.

Rok za oddajo ponudb je bil do 10.1.2017 do 12.00 ure.

Povabilo k oddaji ponudb najdete v pripetem dokumentu.

Povabilo k oddaji ponudb

 

So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017

28. november 2016

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil objavili naročilo So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017.

Rok za oddajo ponudb je bil do 12.12.2016 do 12.00 ure.

Obišči stran

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalske akcije na trgu Združenih držav Amerike

12. avgust 2016

Obveščamo vas, da smo 12. 8. 2016 na portalu e-naročanje, na razdelku javnih naročil male vrednosti objavili »Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalske akcije na trgu Združenih držav Amerike«.

Obišči stran

Javni poziv za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Francije, Švice in Poljske

10. avgust 2016

Obveščamo vas, da smo 10. 8. 2016 na portalu e-naročanje, na razdelku javnih naročil male vrednosti objavili »Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Francije, Švice in Poljske«.

Obišči stran

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

22. marec 2016

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

Več

Arhiv slovenskih in evropskih razpisov

28. december 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

21. december 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

14. december 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

7. december 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

30. november 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

23. november 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

16. november 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

9. november 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

2. november 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

26. oktober 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

19. oktober 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

12. oktober 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

5. oktober 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

28. september 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

21. september 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

14. september 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

7. september 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

31. avgust 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

24. avgust 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

17. avgust 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

10. avgust 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

3. avgust 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

28. julij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

20. julij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

13. julij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

6. julij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

29. junij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

22. junij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

15. junij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

8. junij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

1. junij 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

25. maj 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

18. maj 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

11. maj 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

4. maj 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

27. april 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

20. april 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

13. april 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

06. april 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

30. marec 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

23. marec 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

16. marec 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

9. marec 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

2. marec 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

23. februar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

16. februar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

2. februar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

26. januar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

19. januar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

12. januar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

5. januar 2017

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

29. december 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

22. december 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

15. december 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

8. december 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

1. december 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

24. november 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

17. november 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

10. november 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

3. november 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

27. oktober 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

20. oktober 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

13. oktober 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

22. september 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

15. september 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

12. september 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

1. september 2016

Slovenski razpisi

Evropski razpisi

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na Google Plusu Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju