Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma

Objavljeno: 16.6.2022

Nazaj na novice

Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma

Danes (16. junija) je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) potekala predstavitev Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in aktivnosti, ki že potekajo za izvajanje ukrepov v strategiji. Dogodek z naslovom »Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma« je v okviru strokovnih predavanj in okrogle mize izpostavil cilje in ukrepe strategije digitalne preobrazbe in poudaril pomen sodelovanja vseh deležnikov za uspešni digitalni prehod ter izpostavil dobre prakse in izkušnje na tem področju. Dogodka se je udeležilo več kot 150 udeležencev, kar kaže na zavedanje predstavnikov slovenskega turizma o velikem pomenu njegove digitalne preobrazbe. Strategija digitalne preobrazbe opredeljuje štiri ključna področja in 17 ukrepov na področju digitalne preobrazbe slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov.

Digitalni  preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma

Letošnjo pomlad sta bila v slovenskem turizmu sprejeta dva ključno strateška dokumenta: Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in krovna Strategija turizma 2022-2028. Strategijo digitalne preobrazbe je STO pripravila marca 2022, njeni ukrepi pa so bili vključeni v krovno Strategijo slovenskega turizma 2022- 2028, katere nosilec je gospodarsko ministrstvo. V krovni strategiji so bili ukrepi strategije digitalne preobrazbe vključeni v obliki horizontalne politike, ki bo podpirala realizacijo ključnih strateških politik. Obe strategiji sta komplementarni in predstavljata ključno podlago za usmerjene aktivnosti za uspešen digitalni prehod slovenskega turizma, ki je neločljivo povezan tudi z nadaljnjim trajnostnim prehodom slovenskega turizma.

 

Za realizacijo strateškega dokumenta bo ključnega pomena sodelovanje in aktivacija vseh deležnikov

STO je v okviru današnjega dogodka predstavnike turističnega gospodarstva seznanila s cilji in ukrepi strategije ter jih pozvala k izvajanju ukrepov strategije ob izpostavitvi velikega pomena digitalnega prehoda slovenskega turizma. Dogodek je izpostavil pomen krepitve sodelovanja med deležniki v slovenskem turizmu ter prenos dobrih praks in izkušenj, kar lahko zelo pospeši digitalno preobrazbo celotne dejavnosti in omogoči tudi krepitev veščin.

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo o pomenu digitalnega prehoda slovenskega turizma izpostavlja: "Strategija digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026 je nastajala sočasno s Strategijo slovenskega turizma 2022-2028, pri čemer so se pripravljavci obeh strategij vsebinsko usklajevali. Slednje omogoča, da bomo strategiji uresničevali z roko v roki. V obdobju epidemije covid-19 smo namreč vsi dodobra izkusili, kako nam lahko tehnologija pomaga in olajša vsakodnevne obveznosti in popestri prosti čas. Niso se spremenile zgolj navade potrošnikov in turistov, modernizirali so se tudi mnogi poslovni procesi. Digitalna transformacija je tako nujna tudi v turizmu, saj lahko prispeva k doseganju višje dodane vrednosti in produktivnosti. Vseeno pa mora turizem tudi v prihodnje temeljiti na ljudeh in toplih medosebnih odnosih. V tej luči moramo najprej graditi na odnosih med vsemi, ki kreirajo slovensko turistično ponudbo - tistimi, ki ustvarjajo znamko turistične destinacije in izpolnjujejo visoka pričakovanja gostov. Ne glede na načrtovano digitalno transformacijo v prvem planu ostajajo gostoljubnost, prijazna dobrodošlica, ustvarjalnost pri odzivanju na želje gostov. Naj bo digitalni svet le podaljšek vsega dobrega, kar ima slovenski turizem ponuditi."

 

Prisotne je nagovoril Matej Kalan, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo je v pozdravnem nagovoru izpostavi, da je slovenski turizem v digitalu že vešč, prav tako je poudaril pomen digitalnega preboja v turističnih destinacijah in na ravni celotne Slovenije.

 

Dogodek je otvorila direktorica STO, mag. Maja Pak, ki je v svojem nagovoru poudarila nujnost digitalne preobrazbe, saj »digitalna« ni samo prihodnost, ampak že sedanjost:  »Po uspešni trajnostni preobrazbi slovenskega turizma, s katero smo na STO pričeli pred 10 leti,  je sedaj na vrsti digitalna preobrazba.  Digitalni prehod je mehanizem za višanje dodane vrednosti v turizmu, dvig kakovosti upravljanja na ravni ponudnikov, destinacij in turistične panoge na krovni ravni in kar je še posebej pomembno, prispeva k dvigu zadovoljstva gostov, prebivalcev in zaposlenih. Digitalni prehod je ključen za večjo odpornost in hitro prilagajanje turizma na vseh ravneh, prav tako je ključen tudi za uspešen zeleni prehod.«

 

Prof. dr. Ljubica Kneževič Cvelbar je v predstavitvi izpostavila: »Digitalna preobrazba turizma je in bo za turistične deležnike neizogibna. Slovenija je ena izmed prvih držav v Evropi, ki ima strategijo digitalne preobrazbe turizma. Strategija je ambiciozna in ima namen spodbuditi proces digitalne preobrazbe ter podaje smernice za implementacijo skozi 17 ključnih iniciativ. Digitalna preobrazba je maraton in se ne bo zgodila čez noč. Potrebovali bomo denar in znanje ter iniciative vsakega deležnika posebej in sodelovanja deležnikov med seboj. Tudi skeptiki bodo morali teči, saj bo digitalna preobrazba pomemben dejavnik za doseganje dviga dodane vrednosti panoge in maksimizacije koristi za vse deležnike

 

Nataša Hočevar, vodja razvoja STO, je predstavila koncept Nacionalnega informacijskega središča in aktivnosti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Vzpostavitev Nacionalnega informacijskega središča je ključni ukrep nove strategije in predstavlja »možgane« slovenskega turizma za trajnostni in digitalni prehod. Podatkovno stičišče bo na osnovi podatkov s strani podjetij, destinacij, države in globalnih podatkov, omogočalo merjenje ključnih kazalnikov uspešnosti slovenskega turizma, zmanjševanje vpliva turizma na okolje ter napovedne modele po principu digitalnega dvojčka, za podatkovno podprto odločanje in doseganje višje dodane vrednosti.

 

 

Aljoša Ota, vodja predstavništva STO v Italiji, je predstavil inovativne aktivnosti z uporabo blockchain tehnologije NFT, ki jih izvaja STO. Moderne tehnologije, kot je umetna inteligenca, nevidezna resničnost, robotika in blockchain so prav tako naslovljene v Strategiji digitalne preobrazbe slovenskega turizma, saj je poleg investicij in znanja na področju infrastrukture in informacijskih sistemov potrebno aktivno uvajanje inovativnih rešitev, ki gostom ponudijo odlično uporabniškov izkušnjo. 

 

 

Digitalna preobrazba ni cilj, ampak sredstvo za dosego višje vrednosti in  odlične uporabniške izkušnje gostov 

Strokovnim predstavitvam je sledila okrogla miza, kjer so govorniki izpostavili ključne dejavnike za uspeh digitalne preobrazbe v praksi, dodano vrednost, ki jo digitalna preobrazba prinaša in osvetlili načine za premagovanje ovir ter vlogo vodij v procesu preobrazbe.

Gosti okrogle mize so bili Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnska jama; mag. Branka Stopar Kofol, koordinatorica v igralništvu in turizmu za področje marketinga, HIT d.d., Blaž Veber, direktor Turizem Kranjska gora; Aljaž Košmerlj, podatkovni znanstvenik, Viaduct in Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO.

Pogovor se je osredotočal na predstavitev izkušenj gostov v procesu digitalne preobrazbe, izzivih in pristopih, ki so jih ubrali pri reševanju. Pomembna tema je bila kadrovska problematika v turizmu tako z vidika pridobivanja veščin kot privabljanja in zadrževanja talentov. Podatki kot osnovna surovina digitalne preobrazbe so bili prav tako postavljeni v ospredje pogovora in vsi prisotni so se strinjali, da je z zbiranjem in koriščenjem podatkov potrebno začeti čim prej.

Aljaž Košmerlj je izpostavil: »Digitalizacija kateregakoli področja je vedno izziv, ampak to ni razlog za strah pred začetkom. Tudi če se zdi končni cilj digitalizacije oddaljen, lahko s premislekom in pozornostjo na širše potrebe poslovnih procesov poskrbimo, da vsak izveden korak prinese določeno uporabno vrednost. Tako že sproti koristimo rezultate in s tem bolj občutimo napredek".

Mag. Branka Stopar Kofol je v diskusiji povedala. »Izkušnja našega podjetja je, da zbiranje podatkov o navadah in preferencah gostov, obdelava le-teh in prodajne odločitve na osnovi teh informacij vodijo v dvig lojalnosti, večjo porabo in profitabilnost po gostu. Vlaganje v dobra IKT orodja je podjetju omogočilo fleksibilnost pri obdelavi podatkov in sistemsko nagovarjanje velikega števila gostov. Brez podpore in nadzora s strani uprave ter managementa pa ta cilj, ki je obenem doprinesel k razvoju prodajne funkcije v podjetju, ne bi bil dosežen.«

Marjan Batagelj je predstavil pomen informacij in njihove pravočasne zagotovitve za zagotavljanje zadovoljstva gostov in organiziranje procesa delovanja. Izpostavil je pomen digitalizacije za področje promocije v turizmu in poudaril veliko pomen vodij pri izvedbi procesa digitalizacije. 

Blaž Veber je izpostavil, da je digitalna preobrazba odmik od klasičnih tehnologij k digitalni, ključno pa je razumevanje, kaj dejansko digitalna preobrazba je. Izpostavil je velik pomen zagotavljanja podatkov ter sodelovanja in prenosa izkušanje za hitrejše in učinkovitejše rešeanje izzivov, povezanih z digitalno preobrazbo.

Udeleženci okrogle mize so si bili enotni,  da je za uspešno digitalno preobrazbo slovenskega turizma pomembno povezovanje, komuniciranje in sodelovanje. Ključnega pomena je pravočasno zagotavljanje ustreznih informacij, tako na ravni destinacij kot na nacionalni ravni. Slovenski turizem se na poti digitalne transformacije srečuje tudi z izzivom zagotavljanja strokovnega kadra z ustreznimi znanji in kompetencami ter zagotovite delovnega okolja, ki bo za ta kader privlačen. Izpostavili so pomen razumevanja digitalne preobrazbe slovenskega turizma s strani vodstvenih kadrov. Diskusijo so zaključili z mislijo, da mora digitalna preobrazba slovenskega turizma zagotavljati najboljšo uporabniško izkušnjo gosta.

Vabljeni tudi k ogledu predstavitve, ki je objavljen na poslovnih straneh STO in tukaj.

Ogled predstavitve dogodka

 

O Strategiji digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026

Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 opredeljuje mejnike in ključne ukrepe na področju digitalne preobrazbe slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov. S 14 strateškimi cilji strategija spodbuja in usmerja aktivnosti na področjih pametni destinacijski management, napredno trženje in prodajo, pametne poslovne rešitve in konkurenčni kader v smeri doseganja vizije, ki opredeljuje, da »Slovenija postane vzorčni primer pametne destinacije, ki krepi in spodbuja razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij«. 

Glavni učinki, ki jih v slovenskem turizmu pričakujemo z digitalno preobrazbo so podatkovno podprto odločanje, modernizacija trženja, izboljšano doživetje gostov, povečana kakovost lokalnega prebivalstva in povečana vključenost malih in srednjih podjetij, nenazadnje pa tudi dobra mednarodna podoba Slovenije kot vzorčne destinacije na področju digitalne preobrazbe turizma.

 

Ključni ukrepi Strategije digitalne transformacije

Na štirih ključnih področjih strategije je bilo oblikovanih 17 ukrepov, ki bodo izvedeni skozi celotno strateško obdobje:

I. Področje: Pametni management  - za preskok na podatkovno podprto odločanje za destinacije in podjetja s ciljem boljše informiranosti in zagotavljanja podatkovno podprtih odločitev v turizmu. S tem se zagotovijo večja raven konkurenčnosti, povečanje sodelovanja in posledično dvig dodane vrednosti v panogi. Ukrepi:

1)     Okrepitev in reogranizacija STO

2)     Nacionalno informacijsko središče

3)     Sistem za management turističnih tokov

4)     Digitalizacija zelene sheme slovenskega turizma

5)     Zeleni hotelski indeks

6)     Indeks digitalne preobrazbe slovenskega turizma

II. Področje: Napredno trženje in prodaja

Predlagane digitalne rešitve zagotavljajo enoten slovenski marketplace ter načrtovanje potovanj v digitalni obliki, da bi dosegli personalizirano in izboljšano izkušnjo gostov. Pričakovani rezultati stebra napredno trženje in prodaja so med drugim: komercializacija slovenske turistične ponudbe (od mikro podjetnikov do večjih organizacij), povečanje sodelovanja med ponudniki, večja prepoznavnost in vzpostavitev temeljev za izvedljiva, bolj usmerjena trženjska prizadevanja javnega in zasebnega sektorja.

7)     Vzpostavljanje slovenskega turističnega marketplacea

8)     Načrtovalec potovanj/ustvarjalec doživetij

9)     Trajnostni token

10)     Co-marketing platforma

III. Področje: Pametne poslovne rešitve

Ukrepi so osredotočeni na podporo uvajanju naprednih digitalnih rešitev za izboljšanje poslovanja, ki bi izboljšale produktivnost različnih ponudnikov storitev v turistični vrednostni verigi, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Predvideni ukrepi naj bi vplivali na notranje poslovanje poslovnih subjektov ter izboljšali izkušnjo gostov z uvedbo digitalnih rešitev.

11)                        Pametne rešitve za podjetja

12)                        Pametne atrakcije e-ticketing, VR, AR, e-vodnik

IV.  Področje: Konkurenčen kader

Ukrepi so osredotočeni na: zagotavljanje konkurenčnih in usposobljenih turističnih delavcev (sedanjih in tistih, ki bodo v turističnem sektorju delali v prihodnosti), aktivno promocijo digitalnih strokovnjakov ter napredno in aktivno uporabo digitalnih rešitev. Glavni cilj je doseganje boljših poslovnih rezultatov z vlaganjem v znanje zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju.

13)                        Dogodek IT tour

14)                        Turistični digitalni vavčer za dvig digitalnih kompetenc

15)                        Digitalne kompetence v programih formalnega izobraževanja

16)                        Promocija digitalnih poklicev v turizmu

17)                        Akademija digitalne preobrazbe STO

 

Več informacij o strategiji

 

Naslovna fotografija: okrogla miza z Marjanom Batageljem, mag. Branko Stopar Kofol, Blažem Veberjem, Aljažem Košmerljem in Natašo Hočevar.

Foto: Nino Verdnik, Blenda

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji