Petim lokalnim skupnostim Triglavskega narodnega parka predana električna kombi vozila v brezplačno uporabo za prevoze prebivalcev

Objavljeno: 20.3.2024 Več informacij

Nazaj na novice

Petim lokalnim skupnostim Triglavskega narodnega parka predana električna kombi vozila v brezplačno uporabo za prevoze prebivalcev

Pet električnih kombi vozil, ki jih je nabavil Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), bo po uradni predaji, ki je potekala v Tolminu 19. marca, služilo za javne prevoze prebivalcev v parkovnih občinah Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska Gora in Bohinj. To bo pripomoglo k umirjanju prometa in posledično blaženju podnebnih sprememb, prebivalcem pa bo zagotavljalo večjo kakovost življenja.

Petim lokalnim skupnostim Triglavskega narodnega parka predana električna kombi vozila v brezplačno uporabo za prevoze prebivalcev

»Trajnostna mobilnost je eno izmed prioritetnih področij delovanja JZ TNP, predvsem kot podpora domačinom na tistih lokacijah, kjer je javni potniški promet izredno omejen oziroma ne obstaja,« je v uvodnem govoru poudaril direktor JZ TNP dr. Tit Potočnik. Za večjo mobilnost prebivalcev in za potrebe umirjanja prometa v zavarovanem območju smo v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor pristopili k izvedbi pilotnega projekta v mednarodnem alpskem prostoru, k nakupu in brezplačni umestitvi električnih kombi vozil v lokalne skupnosti. »Gre za enega izmed pomembnih razvojnih ukrepov JZ TNP, namenjenega v prvi vrsti domačinom v jubilejnem letu za Triglavski narodni park, območje Julijskih Alp in slovensko naravovarstvo ob 100-letnici ustanovitve prvega zavarovanega območja na slovenskem ozemlju, Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka,« je dodal.  

Nakup vozil izveden v okviru sredstev Podnebnega sklada

V okviru podpore parkovnim lokalnim skupnostim pri uresničevanju naložb in razvoju ukrepov, ki spodbujajo k rabi trajnostne mobilnosti ter hkrati pripomorejo k boljši kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, je JZ TNP nakup električnih vozil Toyota Proace Verso za prevoz potnikov v lokalnih skupnostih Triglavskega narodnega parka izvedel v okviru sredstev Podnebnega sklada – trajnostna mobilnost 2022 - 2023. Skupaj s sistemom zagotavljanja prevozov je znesek nakupa znašal približno 280.000 evrov. Na razpisu JZ TNP so si uporabo vozil zagotovile parkovne občine Tolmin, Kobarid, Bovec, Kranjska Gora in Bohinj. Danes smo  vozila na slovesni prireditvi v tolminski knjižnici Cirila Kosmača uradno predali županom omenjenih občin.

Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) mag. Tina Seršen je v nagovoru poudarila, da je za učinkovit prehod na e-mobilnost treba vzpostaviti tudi ustrezno polnilno infrastrukturo. »Lani sta bila sprejeta ključna nacionalna predpisa, Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva ter Uredba o načinu dodeljevanja finančnih spodbud, ki bosta omogočila dodeljevanje finančnih spodbud z nacionalnimi in EU sredstvi, tako za zasebno kot javno dostopno polnilno infrastrukturo. Predvsem slednja je za učinkovitejši prehod zelo pomemba, zato bo MOPE veliko pozornost namenilo temu, da bo mreža javno dostopne polnilne infrastrukture zagotavljala ustrezno in uravnoteženo geografsko pokritost,« je povedala.

Dogodek, ki ga je povezovala Ana Marija Kunstelj iz JZ TNP, je bil del slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji. Zbrane je nagovoril mag. Emil Ferjančič, vodja slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji in predsedujoči Stalnemu odboru Alpske konference. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da je Alpska konvencija od svojega nastanka pred 30 leti iz meddržavnega dokumenta prerasla v Alpski proces, ki se razvija zaradi svojega lastnega pomena in koristnosti. »Zaradi težkih življenjskih razmer v Alpah sta bili solidarnost in medsebojna pomoč od nekdaj med temeljnimi viri za preživetje. Današnja predaja e-vozil potrjuje, da se deležniki Alpskega procesa tudi danes prepoznavajo med seboj in si vzajemno pomagajo, čeprav k sreči na višjih ravneh kvalitete življenja, kot je bilo to treba v preteklosti. Trenutno slovensko predsedstvo se trudi omogočati razmere, da bi ta proces dobro deloval tudi v prihodnje.«

Novi pristopi in nove rešitve

Župan Občine Tolmin Alen Červ je poudaril: »V imenu vseh občin prejemnic se JZ TNP uvodoma zahvaljujem za zaupanje. Prejem električnega kombija se dobro sklada s strategijo razvoja naše občine, kjer dajemo poseben poudarek povezanosti mesta in podeželja ter spodbujanju trajnostne mobilnosti. Nova pridobitev nam po eni strani predstavlja potrditev dobrega dela, hkrati pa tudi izziv. Pri tem imam v mislih vso logistiko glede zagotavljanja šoferjev, napajanja in drugih obratovalnih potreb vozila ter samega oblikovanja linij prevozov, da bo vozilo optimalno izkoriščeno. Verjamem, da bo vsem občinam prejemnicam uspelo vzpostaviti model delovanja, ki bo dvignil kvaliteto bivanja naših občanov in dopolnil izkušnjo turističnih obiskovalcev, vsekakor pa bomo zadevo iz leta v leto nadgrajevali.«

Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra (PRC), je dejal: »Slaba povezanost krajev z javnim potniškim prometom je na perifernih območjih še izrazitejša kot drugod. Za zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti je koordinacija med lokalnimi skupnostmi, prevozniki in turističnimi organizacijami nujna. V Posočju to koordinacijo že več let izvaja Posoški razvojni center, zadnji dve leti tudi v sklopu testnega izvajanja Regijskega centra mobilnosti, kjer orjemo ledino in si med drugim prizadevamo za vzpostavitev povezane mreže javnih prevozov na območju doline Soče in Julijskih Alp. V luči delovanja Regijskega centra mobilnosti je vloga Posoškega razvojnega centra tudi v tem, da skupaj s partnerji, v tem primeru s Triglavskim narodnim parkom, išče nove pristope in preizkuša nove rešitve mobilnosti, ki lahko prispevajo k boljši povezanosti krajev in ljudi na območju doline Soče in Julijskih Alp. In kot taka novost so seveda tudi prevozi na zahtevo, ki  predstavljajo dobrodošlo dopolnitev javni mreži in so v prvi vrsti namenjeni lokalnemu prebivalstvu.«

Za zapolnjevanje vrzeli in zagotavljanje kakovostnega življenja prebivalcev

O pomenu razvoja trajnostne mobilnosti v alpskem prostoru so spregovorili tudi sogovorniki v kratkem pogovoru, ki ga je vodila vodja Informacijsko izobraževalne službe JZ TNP Majda Odar. Strokovnjak za trajnostno mobilnost v Posoškem razvojnem centru Miro Kristan je v videoposnetku, predvajanem na dogodku, poudaril, da je storitev prevozov na klic pri nas novost, medtem ko so le-ti ponekod v tujini že dobro uveljavljeni. »Gre za nekaj, kar zapolnjuje vrzel tam, kjer ni javnega potniškega prometa in kjer so ljudje prisiljeni imeti vozilo ali se posluževati pomoči družine, prijateljev, znancev,… Vsaka nova stvar terja čas, da se storitev prime in da lahko rečemo, da je bil poskus uspešen. Ponujamo roko državi, da se na primeru Julijskih Alp uči z nami. Kakovost bivanja za prebivalce Triglavskega narodnega parka se bo zagotovo povečala, saj je storitev namenjena predvsem njim,« je med drugim dejal. 

Predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) Jelena Hladnik je med drugim izpostavila: »Da bi zaščitili okolje, naravo ter omogočili ohranjanje poseljenosti in ustrezne kakovosti življenja prebivalcem narodnega parka, kot tudi kakovostno doživljanje narodnega parka s strani obiskovalcev, je treba umirjati promet in krepiti trajnostno mobilnost, pa tudi omejevati obisk z osebnimi vozili. Obiskovanje narodnega parka se usmerja v spodbujanje hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost na račun omejevanja osebnega motornega prometa. Potrebno je razviti celostno ponudbo javnega prevoza, kot tudi prevozov na klic, ki bo prilagojena razmeram na podeželju in ki bo dosegla ne samo obiskovalce, ampak predvsem ranljive skupine prebivalcev narodnega parka, na primer starejše in najmlajše uporabnike, starše ter dnevne migrante, in to v duhu manj gneče, hrupa, nižjega ogljičnega odtisa ter na drugi strani oživljanja podeželja in uravnoteženega razvoja narodnega parka.« 

Župani občin, katerim smo predali vozila v brezplačno uporabo, veseli nove pridobitve

Župani parkovnih občin, katerim smo predali električna vozila, so izrazili zadovoljstvo nad novostjo, ki bo na voljo njihovim prebivalcem. Župan Občine Bovec Valter Mlekuž, kjer so tovrstne prevoze zagotavljali že v lanskem letu, je povedal: »Najprej gre pohvala in zahvala Triglavskemu narodnemu parku, ki s predajo električnih kombijev lokalnim skupnostim konkretno vlaga k zmanjšanju ogljičnega odtisa v dobrobit okolja, lokalnih skupnosti in s tem države. Občina Bovec kot uporabnica tudi na tem področju orje ledino, zato so naše izkušnje in ugotovitve pomembne tako za Občino Bovec kot tudi za Občini Kobarid in Tolmin, ki vozili prevzemata zdaj. Naše ugotovitve so zelo pozitivne predvsem v smislu omogočanja prevozov otrok na območju občine, kar so uporabniki zelo pozitivno sprejeli, težava pa bodo prevozi starejših oseb. Rezervacija prevoza je mogoča samo preko aplikacije, česar pa starejši občani po večini niso vešči. Veliko težav je tudi s kratkim dosegom in polnjenjem baterije samo na enem mestu, zato bo treba vzpostaviti več polnilnic. Vsekakor pa pristop nadvse pozdravljamo, saj bo, ko bomo odpravili vse pomanjkljivosti, predvsem na ekološko občutljivem območju to nepogrešljiva ponudba.«

Županja Kranjske Gore Henrika Zupan je dejala: »Občina Kranjska Gora se skupaj z ostalimi deležniki že več let trudi za umirjanje prometa tako v dolino Vrata kot tudi na našem najvišjem gorskem prelazu Vršič. V nadaljevanju Občina namerava postopoma pristopiti k umirjanju prometa tudi v preostale alpske doline v občini. Ker upamo, da bo letos v dolino Vrata s strani države vzpostavljena zapornica, bomo električni kombi v poletni sezoni uporabili tudi za prevoz obiskovalcev in planincev v dolino Vrata in sicer za prevoze izven organiziranega avtobusnega prevoza, ki se izvaja že nekaj let. Izven poletne sezone pa bomo prejeto vozilo uporabljali za prevoz šolarjev iz naselja Radovna do šole ter za prevoze občanov, ki nimajo možnosti uporabe javnega prevoza. Vesela sem, da bomo s pomočjo prejetega električnega vozila prispevali k skrbi za okolje z manjšim ogljičnim odtisom. Na koncu se seveda še enkrat iskreno zahvaljujem za prejeto vozilo, ki ga bomo poizkušali kar najbolje uporabiti za potrebe naših občanov in obiskovalcev.«

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc je povedal: »Vesel sem, da je tudi Občina Kobarid poleg ostalih štirih občin na območju TNP prejela sodobno rešitev, s katero bo poskušala na trajnosten način rešiti problematiko mobilnosti na manj poseljenih območjih znotraj občine in jih povezati s centrom Kobarida ter tudi s središčema obeh sosednjih občin. Najprej bomo vzpostavili popoldanske prevoze otrok in mladine na treninge in druge interesne dejavnosti, tudi izven naše občine, kar bo razbremenilo nekatere starše, posledično pa tudi zmanjšalo številne osebne prevoze do teh dejavnosti. V bodoče, če bo izkazan interes občanov, pa nameravamo vzpostaviti tudi prevoze na klic. Vozilo bomo vsekakor vključili tudi v poletne Hop on Hop off linije, ki bodo na voljo obiskovalcem za prevoze do turističnih točk v občini in do Triglavskega narodnega parka. Za otroke in mladino do 18 let in starejše nad 65 let s stalnim bivanjem v občini bodo prevozi brezplačni.«

Župan občine Bohinj Jože Sodja je poudaril: »Vozilo, ki ga danes prejemamo, ni le prevozno sredstvo. Je simbol sodelovanja in skupnih prizadevanj za izboljšanje kakovosti življenja naših občank in občanov. Električni kombi ne prispeva samo k zmanjšanju izpustov, temveč tudi predstavlja enega izmed načinov, kako lahko skupaj zmanjšamo prometno obremenitev in ohranjamo našo naravo nedotaknjeno. V delu občine, ki leži v narodnem parku, na žalost še nimamo razvitega javnega prometa in so vasi, kjer bo prevoz na klic omogočil obisk raznih prireditev, obisk pri zdravniku in lažji dostop otrok do šole. S tem v občini Bohinj dodatno izboljšujemo kakovost življenja.«

Direktor podjetja Toyota Adria Gregor Mauko je izpostavil, da je podjetje več kot samo proizvajalec oziroma dobavitelj vozil, saj ga k temu usmerjajo trendi na področju mobilnosti. »Utiramo pot, spreminjamo navade ljudi, spreminjamo poslovne modele in jih prilagajamo podnebnim spremembam,« je dejal. Predstavil je pomen podpornih aktivnostih, kamor sodi sistem ToyotaGo, in izpostavil doprinos tovrstnih storitev na območjih, kjer je javni prevoz zelo omejen ali ga dejansko ni. Storitev ToyotaGo, ki jo že uspešno izvajajo ponekod v Sloveniji, združuje dostopnost, udobje, profesionalnost in zanesljivost, je še poudaril.

Vir in več informacij

Na fotografiji: Pet županov občin Triglavskega narodnega parka je v Tolminu v brezplačno uporabo prevzelo električna vozla v lasti JZ TNP. Od leve proti desni: Alen Červ (župan Občine Tolmin), Marko Matajurc (župan Občine Kobarid), Henrika Zupan (županja Občine Kranjska Gora), Jože Sodja (župan Občine Bohinj) in Valter Mlekuž (župan Občine Bovec). Vir: JZ TNP

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji