Odločen DA povezovanju v turizmu

Objavljeno: 23.3.2023

Nazaj na novice

Odločen DA povezovanju v turizmu

Delavnice »Povezani zmoremo več in veliko bolje« potrdile smer nove organiziranosti turizma.

Odločen DA povezovanju v turizmu

V zadnjih dveh tednih smo na STO in MGTŠ izvedli štiri delavnice na temo upravljanja destinacij in povezanosti turizma. Delavnice so potekale v vsaki od makro destinacij, na njih je bilo skupno prisotnih več kot 90 udeležencev, predstavnikov turističnih destinacij, slovenskih občin in razvojnih agencij.

Z miselnostjo rasti in povezovanja smo v začetku leta pristopili k uresničevanju Politike 6 Strategije slovenskega turizma (SST) 2022 – 2028: Upravljanje destinacij in povezanost turizma.

Strateški cilj omenjene politike je vzpostavitev kompetentnih in učinkovitih upravljavskih struktur, ki so ključnega pomena za učinkovito upravljane turističnih tokov ter za usmerjen in nadzorovan razvoj turizma na destinaciji. Strategija tako predvideva nadgraditev že sedaj dobro zasnovanega modela destinacijske organiziranosti, ki je bil vzpostavljen v času pretekle strategije (model vodilnih destinacij slovenskega turizma). Skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) smo na Slovenski turistični organizaciji v ta namen predvideli sklop aktivnosti, ki smo jih v sodelovanju z destinacijskimi organizacijami izvedli v prvem kvartalu letošnjega leta.

Uvodoma smo predstavnike vseh slovenskih občin in destinacijskih organizacij povabili k sodelovanju v spletni anketi. Raziskovalni namen je bil pridobiti sistemski pregled nad številom in področji dela organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s turizmom. Samostojen sklop vprašalnika je bil namenjen aktualnim in bodočim vidikom regijskega povezovanja. Anketo je izpolnilo kar 94 organizacij. Sestavni del analize so bili tudi osebni razgovori z direktorji destinacijskih organizacij; izvedli smo 28 intervjujev.

V mesecu marcu smo izvedli štiri regijske delavnice. Ključne usmeritve implementacije SST 2022-2028 so bile podane s strani direktorice direktorata za turizem na MGTŠ Dubravke Kalin (predstavitev strategije) ter direktorice STO mag. Maje Pak (pristop k implementaciji Politike 6). Rezultate ankete sta predstavili Barbara Zmrzlikar in Urška Kolar (STO). Delavnice je moderirala red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, ki je izvedla tudi predavanje o vlogah in nalogah destinacijskih organizacij. Največ časa je bilo namenjenega razpravi in izmenjavi mnenj. Delavnice so potekale:

14. marec: Termalna Panonska Slovenija,

16. marec: Ljubljana & Osrednja Slovenija,

21. marec: Alpska Slovenija,

22. marec: Mediteranska & Kraška Slovenija.

Delavnic se je udeležilo več kot 90 udeležencev, poleg direktorjev vodilnih destinacij tudi predstavniki drugih destinacijskih organizacij ter predstavniki občin in razvojnih agencij.

V nadaljevanju so navedeni ključni vsebinski poudarki.

Močna podpora tesnejšemu povezovanju (znotraj destinacije in med destinacijami)

Preko ankete in v razpravi je bila izražena visoka naklonjenost povezovanju destinacij, ki bo na dolgi rok prineslo optimizacijo na več področjih. Ključna naloga regijskega združevanja je gradnja močnejše mednarodne konkurenčne pozicije z interesnim povezovanjem, podpiranjem rasti kakovosti storitev in dodane vrednosti na širših območjih, s skupnim reševanjem zahtevnejših razvojnih in infrastrukturnih problemov, z gradnjo močnejših destinacijskih znamk in skupno promocijo ter tržnimi aktivnostmi na mednarodnih trgih. Analiza odgovorov zajetih v anketi je na ravni Slovenije nakazala 11 -14 možnih širših destinacijskih organizacij. Upoštevajoč rezultate ankete in kriterije regijskega povezovanja, kot jih opredeljuje Strategija slovenskega turizma 2022-2028 (geografsko in programsko zaokroženo območje, 500.000 prenočitev/letno) smo na STO simulirali možne širše destinacije. Prevladovalo je strinjanje, da so regije oblikovane interesno smiselno; da pa bo potreben čas in številne aktivnosti za kvalitetno vzpostavitev regijskih povezav. Dober primer je Skupnost Julijske Alpe, ki je nastala kot rezultat povezovanja zainteresiranih organizacij, ki so prepoznale, da se bodo združeni člani skupaj lažje pozicionirali kot integralni del ponudbe evropskega alpskega prostora. Danes skupnost združuje 12 občin in 6 destinacijskih organizacij.

Nadgradnja modela vodilnih destinacij, vpeljava perspektivnih destinacij ter spodbujanje regijskih povezav

Z minulo strategijo je bila vpeljana kategorija vodilnih destinacij. Model vodilnih destinacij ohranjamo in jasneje definiramo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, z novo strategijo pa vpeljujemo perspektivne destinacije ter spodbujamo regijsko povezovanje. Ključni element za pozicioniranje destinacijske organizacije mora biti program in vsebina dela in zadostna finančna sredstva za izpolnjevanje programa. Prisotni so poudarili potrebo po ureditvi ustrezne zakonske sistemske podlage umeščenosti in financiranja destinacijskih organizacij.

Jasna opredelitev kriterijev PD, VD in RD kot podlaga za vpis v register DMO
Potrebno je jasno definirati kriterije za vse tri kategorije destinacij. Na podlagi definiranih kriterijev bosta STO in MGTŠ vzpostavila register destinacijskih organizacij. Register bo uradni seznam, ki bo služil kot formalna osnova za razpise v skladu s smernicami strategije. Vzpostavitev registra se načrtuje do konca leta 2024, nova politika razpisov pa od 2025 dalje (po koncu prehodnega obdobja).

Potreba po jasnejši opredelitvi vsebin dela destinacijskih organizacij

iz raziskave je razvidno, da se DMO v veliki meri ukvarjajo s številnimi aktivnostmi, zato potrebujemo jasnejšo opredelitev vsebin dela destinacijskih organizacij s poudarkom na razvojnih in upravljavskih funkcijah. Nov model destinacijske organiziranosti predvideva 3 tipe destinacij (perspektivne, vodilne, regijske), s tem se bodo tudi razmejile vloge, uskladile vsebine in razumevanje dela destinacijskih organizacij s potrebami aktualnega razvoja turizma in prioritetami strategije.

Politika razvojnih in promocijskih vzpodbud s strani MGTŠ in STO

STO in MGRT bosta podpirala destinacijske organizacije (PD, VD, RD) skozi različne promocijske in razvojne aktivnosti, z razpisi ali v prihodnje tudi z regulativnimi ukrepi. Spremembe vezane na razpise  stopijo v veljavo po koncu prehodnega obdobja (leto 2025); pogoj za sredstva bo vpis v register DMO.

Program delavnic in prezentacije so dostopni na spodnjih povezavah:

Regijska delavnica TERMALNA PANONSKA SLOVENIJA

Regijska delavnica LJUBLJANA & OSREDNJA SLOVENIJA

Regijska delavnica ALPSKA SLOVENIJA

Regijska delavnica MEDITERANSKA & KRAŠKA SLOVENIJA

Na vseh nas je, da nadgradimo obstoječi sistem tako, da bo deloval v dobro slovenskega turizma in služil kot dinamično in prilagodljivo orodje za uresničevanje vizije in ciljev  SST 2022-2028 in za uspešno naslavljanje izzivov, s katerimi se sooča turizem; tj. učinkovito upravljanje destinacij, oblikovanje konkurenčne ponudbe, zeleni in digitalni prehod. To bomo lahko dosegli le s sodelovanjem. Cilj STO in MGTŠ je Politiko 6 uresničevati preudarno, skupaj z deležniki in s pozorno preučitvijo podanih predlogov.  Izvedene aktivnosti so prvi korak na poti do zastavljenega cilja.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji