Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Objavljeno: 27.3.2020

Nazaj na novice

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) vas želimo ažurno obveščati o najpomembnejših ukrepih in aktivnostih za blažitev negativnega vpliva koronavirusa na slovenski turizem. Preberite si nagovor mag. Maje Pak, direktorice STO. V tem tednu je poudarek na aktualnih ukrepih Vlade RS, napovedih ključnih mednarodnih institucij in aktualnih informacijah s treh ključnih trgov.

Aktualne informacije o ukrepih za blažitev vpliva in širitve koronavirusa na slovenski turizem

Spoštovani kolegi in kolegice,

Razmere so se v zadnjih dveh tednih močno spremenile. Svet se je zaradi pandemije znašel v vrtincu negotovosti. Po vsem svetu naj bi bilo okuženih že več kot pol milijona, v Evropi več kot 190.000 ljudi. Pričakujemo lahko občutno težje gospodarske posledice kot smo jim bili priča pri dosedanjih krizah.

Po oceni OECD situacija zaradi širitve koronavirusa za globalno gospodarstvo pomeni večji šok kot finančna kriza 2008/2009. Dejstvo je, da je turizem med najbolj ogroženimi panogami, posledice pa bo čutil še vrsto let. Kot je včeraj izpostavil WTTC, bi v globalnem turizmu brez dela lahko ostalo kar 75 milijonov, v Evropi 10 milijonov ljudi. Slednje bi pomenilo zmanjšanje BDP evropskih držav v skupni vrednosti več kot 500 milijard evrov. Kriza naj bi med evropskimi državami najbolj intenzivno prizadela Nemčijo, Italijo, Francijo in Združeno kraljestvo, ki se umeščajo med najpomembnejše emitivne trge slovenskega turizma. Po predvidevanjih WTTC bo virus v letošnjem letu v primerjavi s predhodnim letom vplival na upad mednarodnih potovanj v višini 25 %, kar je enako izgubi treh mesecev mednarodnih potovanj, ob predpostavki, da se kriza konča v treh mesecih. UNWTO je danes objavil, da se pričakuje upad prihodov na globalni ravni v povprečju za 20-30%, pri tem bodo razlike v posameznih državah. Močno so prizadete številne dejavnosti v turizmu kot so hotelirstvo, turistične agencije, poslovni in kongresni turizem, gastronomija. Raziskava Skift kaže, da je kar 96 % podjetij organizacijo mednarodnih poslovnih potovanj odpovedalo ali prestavilo na kasnejši termin.


Tudi v Sloveniji je turizem med panogami, ki so zaradi krize najbolj na udaru, predvsem zaradi lege ob kriznem žarišču in zaradi visokega deleža tujih turistov. Kot kaže analiza STR, je že v začetku marca v primerjavi z enakim obdobjem lani, zabeležen kar 68 % upad zasedenosti turističnih kapacitet, trenutno pa je večina turističnih kapacitet zaprtih. Pričakujemo lahko nadpovprečno zmanjšanje turističnega prometa, po oceni EF se bo število zaposlenih v turizmu zmanjšalo od 15 do 30%.


Zavedamo se, da bo okrevanje dolgotrajno, trajalo bo več let, po nekaterih napovedih tudi do 5 let, odvisno od časa zajezitve virusa in obvladovanja kriznih razmer. Prav zaradi tega so velikega pomena obsežni ukrepi držav za zaščito zdravja ljudi po eni strani ter ukrepi za pomoč gospodarstvu in ljudem po drugi strani. Vlada RS je ta teden predstavila prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu  (protikorona paket) v vrednosti dveh milijonov evrov, pripravlja pa tudi naslednji paket pomoči.

Tudi na STO smo naše promocijske in razvojne aktivnosti prilagodili situaciji, spremenili smo razpise za sofinanciranja za podjetja in vodilne destinacije. Poslovne dogodke smo prestavili večinoma v drugo polovico leta, že aprila pa bomo začeli z webinarji za tuje organizatorje potovanj. Ocenjujemo, da bodo spremembe potrebne tudi v organizaciji dogodkov, zato pripravljamo nove poslovne modele, ki bodo temeljili na digitalnem pristopu tudi na tem področju. V pripravi je promocijska akcija za domači trg za počitnikovanje doma. Številne so vzpodbude za kupovanje slovenskega, lokalnega in sezonskega. Tudi na STO podpiramo te vzpodbude, vabimo vas, da se pridružite tudi vi.

V slovenskem turizmu smo že večkrat dokazali, da v težkih časih znamo stopiti skupaj. To dokazuje tudi včerajšnje širše srečanje predstavnikov gospodarstva po Skype-u, kjer smo se informirali o stanju na posameznih področjih ter dogovorili, da se še bolj povežemo pri pripravi in nato izvedbi vseh potrebnih razvojnih in promocijskih aktivnosti. Na STO bomo spremljali dogajanje in vas obsežno in redno informirali o posledicah pandemije, o ukrepih, spremembah ter vas sproti vabili k sodelovanju. #PovezaniSmoMočnejši. #OstaniDoma, Slovenija.

 
Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije


V nadaljevanju preberite: 

I.      Informacije o aktualnih ukrepih Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa; 
II.     Aktualne napovedi ključnih mednarodnih in domačih institucij;

III.    Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu.

 

I.   Informacije o aktualnih ukrepih Vlade RS za blažitev negativnega vpliva koronavirusa 

Vlada je 24. marca predstavila prvi obsežnejši zakonski paket, t.i. protikorona paket, ki je sprejet s ciljem blažitve posledic korona epidemije tako za državljanke in državljane kot za gospodarstvo. Vrednost paketa je ca 2 milijardi evrov.

Vlada je v predlogu podala vrsto ukrepov za ohranitev podjetij; uzakonila novo ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju, opredelila status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo in izenačila njihov status s statusom delavcev na čakanju; sprejela vrsto usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim; sprejela ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo; sprejela vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu; določila ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših upokojencev in druge ukrepe.

V nadaljevanju navajamo ukrepe, podrobnejša predstavitev ukrepov pa je na voljo v Smernicah z naborom ukrepov za omilitev korona epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. maja 2020.

 1. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest:
 1. Nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju: vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju v tem obdobju v oble blagajni in proračun plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo.
 2. Zaposlitve, ki jih država preko posebnih programov že neposredno subvencionira, se sofinancirajo v višini razlike med polnim sofinanciranjem in siceršnjo subvencijo.
 3. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZS in ne delodajalec.
 4. Vzpostavi se sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko dodatka za nevarno delo in dodatne obremenitve.
 
 1. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tistih z nizkimi pokojninami, ki so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnosti epidemije:
 1. Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile se izenači s statusom za delavce na čakanju.
 2. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.
 3. Javnih storitev, ki se ne izvajajo, gospodinjstva v času krize ne plačujejo.
 4. Upokojencem se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.
 
 1. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim:
 1. Do izredne pomoči so upravičeni vsi samozaposleni, ki s posebno izjavo preko elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize.
 2. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanejm obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače.
 3. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke (zanje jih nakazuje država).
 4. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.
 
 1. Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij:
 1. Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju tako za delodajalca kot delojemalca plačuje država.
 
 1. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo:
 1. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij.
 2. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike.
 3. Zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.
 4. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.
 5. Del neizkoriščenih sredstev iz ESS se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem za obvladovanje posledic koronavirusa.
 
 1. Znižanje sejnin in plač in oprostitev plačila storitev distribucije:
 1. Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 %.
 2. Znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30 % za čas trajanja epidemije.
 3. Oprostitev plačila distribucije TV signala s strani RTV za regionalne in druge televizije.
 
 1. Pomoč kmetijstvu
 2. Ukrepi s področja javnih naročil
 
Vlada RS je pričela tudi z zbiranjem elementov za določitev Smernic za #PKP2, v katerem bo predlagala sprejem zakonskih rešitev za obvladovanje naslednje faze epidemije Covid-19.

Več informacij je na voljo na spletnem vozlišču Vlade RS.

Preberite tudi
Odgovori na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije
 
Prestavljena je 3. nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva – Zeleno, ustvarjalno in pametno v izvoz. Več na povezavi.  
 
Uradne ure notarskih pisarn

Predpisi, sprejeti za zajezitev širjenja bolezni Covid-19


 

II.   Aktualne napovedi ključnih mednarodnih in domačih institucij 

Turizem je med najbolj prizadetimi panogami posledično negativnim vplivom koronavirusa. Zaprtje nastanitvenih kapacitet in ostalih turističnih ponudnikov pomeni neposredni vpliv na zmanjšanje prihodkov v turizmu, ki jih kasneje ni moč nadomestiti.
 
V nadaljevanju navajamo napovedi za turistično industrijo, ki so jih v zadnjih dneh objavile priznane mednarodne in slovenske institucije.

Kot je 24. marca izpostavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), situacija zaradi širitve koronavirusa pomeni večji gospodarski šok kot finančna kriza 2008/2009. Organizacija z vsako objavo navaja bolj pesimistične gospodarske napovedi, negotove so tudi napovedi, kako dolgo bo trajalo okrevanje gospodarstva ter koliko oseb bo ostalo brez dela, saj bo zdravstveni krizi sledila finančna kriza in težave na področju zaposlovanja.

Turizem v globalni BDP prispeva 10,4 %, neposredno pa zagotavlja 1/10 delovnih mest. Po rezultatih raziskave Svetovnega in potovalnega turističnega sveta (WTTC) z dne 25. marca se je tveganje za izgubo službe v turističnem sektorju povečalo za 50 %, zaradi negativnih vplivov pandemije je globalno pod vprašajem kar 75 mio. delovnih mest, kar je 23 % vseh delovnih mest (vseh zaposlenih v turizmu 320 mio). To bi posledično lahko pomenilo izgubo letošnjega BDP iz naslova turizma v višini 2,1 bilijona $. Najbolj prizadeta naj bi bila azijsko-pacifiška regija z do 49 milijoni ogroženih delovnih mest in blizu 800 milijard $ izgube turističnega BDP. V Evropi naj bi bilo v turizmu ogroženih do 10 milijonov delovnih mest, kar pomeni zmanjšanje BDP v višini blizu 552 milijard $.

Med tistim, ki jih je negativni vpliv virusa najbolj prizadel, je industrija poslovnih potovanj in organizacije poslovnih oz. kongresnih dogodkov. V nadaljevanju navajamo izsledke aktualne raziskave Skift z dne 24. marca. Raziskava je pokazala, da 40 % anketiranih podjetij pričakuje, da se bodo poslovna potovanja vrnila v teh mesecih, 17 % pa meni, da je bolj realna vrnitev potovanj v 6ih mesecih (izvedena med 18. in 21. marcem s strani Global Business Travel Association med 1.155 podjetji).

Po oceni Mednarodnega združenja za zračni transport (IATA) bo koronavirus povzročil prvo zmanjšanje povpraševanja po letalskem prometu v zadnjih 11ih letih. Zaradi strogih omejitev potovanj in pričakovane svetovne recesije IATA ocenjuje, da bi lahko prihodki potniškega prometa v industriji upadli za 252 milijard dolarjev oziroma za kar 44 % v primerjavi z letom 2019 (v Evropi za 76 mrd USD v primerjavi z 2019). 

Tudi v Sloveniji je turizem med najbolj prizadetimi panogami. Dejstvo je, da je turizem med panogami, ki bodo najbolj močno čutile negativne posledice širitve koronavirusa. Večina turističnih kapacitet v Sloveniji je trenutno zaprtih; kot kaže analiza za obdobje od 9. do 15. marca 2020, je bil v tem obdobju, v primerjavi z letom 2019, zabeležen kar 68 % upad zasedenosti turističnih kapacitet (STR, 2020). Najbolj prizadeti v turizmu so organizatorji dogodkov, hoteli in ostale nastanitve ter t.im. city-break destinacije in destinacije z bolj izrazito sezonsko ponudbo. Intenzivneje bodo upad števila gostov zaznale tudi destinacije, ki pretežno gostijo tuje turiste. Slovenija bo med tistimi destinacijami, ki bodo čutile velik negativni vpliv. Prisoten bo upad investicij v turizmu, okrevanje pa bo dolgotrajno, zagotovo nekaj let. Seveda na dejanski upad vpliva čas zajezitve virusa in obvladovanje kriznih razmer.

Več si preberite v posebni novici TTA.III.  Poročilo o stanju na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu

Italija

Trenutno velja za Italijo popolna prepoved gibanja izven domov razen izjemnih razlogov iz zdravstvenih, delovnih ali drugih potreb.
Vlada je sprejela uredbo o dodatnem zaprtju ne-strateških dejavnosti (industrijske dejavnosti, metalurgija, surovine, storitve..) in določila seznam dejavnosti, ki bodo ob spoštovanju varnostnih ukrepov lahko še naprej obratovale, podjetja, ki niso vključena v ta seznam pa imajo čas, da do 25. marca zaključijo dejavnosti potrebne za ustavitev proizvodnje, vključno z odpošiljanjem blaga na zalogi. Dejavnosti bodo nato ustavljene do 3. aprila 2020, lahko pa še naprej delujejo, če so organizirane v obliki dela na daljavo. Še vedno so dovoljeni proizvodnja in dostava zdravil in medicinskih pripomočkov ter kmetijskih in živilskih izdelkov.
 
Nemčija

Zvezna vlada je skupaj z vsemi predsedniki zveznih dežel v ponedeljek 23. marca sprejela poostren odlok enotnega pristopa za nadaljnje omejevanje socialnih stikov v javni sferi v vezi z epidemijo Covid-19, s katerim prepoveduje gibanje skupin na javnih območjih. S tem odlokom so zaprti vsi bari, klubi, gledališča, igrišča in drugi prostočasni obrati,  tudi vsi prehrambeni obrati (samo z dovoljenjem za odvzem jedi na dom) in vsi manjši storitveni/obrtni objekti. Odprte so trgovine, lekarne, drogerije, gradbena dejavnost je dovoljena. Izobraževalne ustanove so zaprte do 19. aprila.  Večina tovarn deluje, vendar pa je avtomobilska industrija po večini zaustavila svojo proizvodnjo. Nadaljuje se splošna prepoved vstopa za osebe, ki so bile v ogroženih območjih v tujini ali v posebej prizadetih regijah v Nemčiji po klasifikaciji Robert Koch Instituta v zadnjih 14 dneh, meje so zaprte s Švico, Francijo, Avstrijo, Luksemburgom, Dansko z nekaterimi dovoljenji za prehod. Letalski promet trenutno potek izjemno okrnjeno (5-10%), v večini primerov rešujejo državljane, ki se vračajo v domovino, urad za zunanje zadeve močno odsvetuje potovanje v druge države. Organizatorji potovanj so ustavili rezervacije in stornirali potovanja do konca velikonočnih počitnic, okrnjen je tudi regionalni železniški promet in mestni promet po vsej državi. Zvezna vlada intenzivno sprejema ukrepe za pomoč gospodarstvu, kamor spada v prvi vrsti tudi turistični sektor. Zdravstveni sektor deluje s polno močjo, umrljivost zaradi virusa je v Nemčiji trenutno, glede na število prebivalcev, nizka.  
 
Avstrija

V Avstriji se še naprej izvaja kontrola na mejnih prehodih z Italijo (Tirolska in Avstrijska Koroška), Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, od dne 20. marca tudi na meji z Slovenijo in Madžarsko. Vstop v Avstrijo je možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je test na koronavirus negativen, 17. marca ob polnoči je Avstrija zaprla 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo. Pri vstopu v Avstrijo so določene izjeme in sicer se omejitve prestopa meje ne nanašajo na tranzit (brez postankov), na blagovni promet za delavce dnevne migrante ter za gospodarski promet/dejavnost z izjemo potniškega prometa.
Dunajsko letališče še vedno obratuje le v omejenem obsegu. Povezave z Kitajsko, Južno Korejo, Italijo in Iranom so trenutno prekinjene, velja prepoved pristajanja letal iz Španije, Švice, Francije, Velike Britanije, Ukrajine, Rusije in Nizozemske. Austrian Airlines in Laudamotion sta popolnoma prenehali z letanjem do 28. marca 2020 (Austrian Airlines) in 30. aprila 2020 (Laudamotion) Več informacij na povezavi. Začasno so ukinjene železniške povezave z Italijo, Švico, Nemčijo, Slovenijo, Češko, Madžarsko, Francijo in Španijo. Tudi povezava s Tirolsko je ukinjena. Več informacij na povezavi.
V Salzburgu, na Tirolskem, v Vorarlbergu in na Koroškem so od ponedeljka 16. marca 2020 do 13. aprila 2020 zaprti vsi nastanitveni obrati. Tudi v Spodnji Avstriji, Zgornji Avstriji in na Štajerskem so žičnice zaustavljene, hoteli ostajajo odprti.
Dne 27.3.2020 je avstrijsko ministrstvo za turizem pripravilo nov paket ukrepov. Prvi cilj je ohraniti likvidnost turistične panoge kljub izgubam s katerimi se trenutno srečujejo. Jamstva za premostitvena posojila se bodo tako povečala iz 100 milijonov na 1 milijardo evrov.


Spremljajte nas tudi v prihodnje

Vabimo vas, da tudi v prihodnje spremljate aktualne objave o situaciji, povezani s koronavirusom v TTA novicah, v medijskem središču in na strani Ključne informacije in nasveti, kako ravnati preventivno v zvezi s koronavirusom ter na družbenih omrežjih Feel Slovenia. Informacije so na voljo tudi v angleščini na posebni strani portala slovenia.info za:

Informacije za tuje medije  in

Informacije za tujo splošno javnost .

Vabimo vas tudi, da uporabite kreativo #ostalindoma s prepoznavnim zelenim srčkom na vašem Facebook profilu. Več informacij na povezavi. 
  
#ifeelslovenia #ostanidoma

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji