Trajnostna politika v Sloveniji


Trajnostni razvojni okvir v Sloveniji 

Slovenski turizem prepoznava izzive, ki jih prinašajo vse bolj jasno izražene spremembe na mednarodnem trgu, tako na področju ponudbe kot tudi povpraševanja – gre za trajnostni turizem, ki upošteva okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost, je odgovoren ter se prilagaja podnebnim spremembam in blaži njegove vplive − turizem, za katerega se na mednarodnem turističnem trgu vse bolj uporablja termin zeleni turizem.
Trajnostni turizem v krovni razvojni strategiji Slovenije
1. Razvoj turizma v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva enakopravno obravnavo gospodarske, socialne in okoljske razvojne komponente. V Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 je Vlada RS opredelila trajnostni razvoj kot enega ključnih elementov razvoja Slovenije.

2. Trajnostni razvoj turizma je kot pomemben dejavnik vključen v Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, 02/04) in Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma (RNUST) 2007 − 2011.
Trajnostni turizem kot ena od osmih politik v nacionalni turistični razvojni strategiji
3. RNUST je med konkretnimi ukrepi, ki izhajajo iz politike trajnostnega in regionalnega razvoja (ki je opredeljena kot ena izmed osmih politik), opredelil razvoj indikatorjev trajnostnega turizma (ter poleg tega ukrepa za prostorsko ureditev turizma in ureditev pogojev za razvoj turizma na varovanih območjih), za nosilca ukrepa pa določil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (bivše Ministrstvo za okolje in prostor). Ukrep še ni realiziran, bila pa je izvedena prijava projekta na CRP. Odgovora, ali bo projekt potrjen, še ni. 

4. Med konkretnimi aktivnostmi za spodbujanje bolj okolju prijaznega delovanja na področju turizma je bil realiziran projekt Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov, ki ga je po naročilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS leta 2006 izdelal Multidisciplinarni raziskovalni inštitut. Namen projekta je bil predlagati sveženj ukrepov, kako v slovenskem hotelirstvu pospešiti uvajanje ekološkega managementa, v okviru projekta pa je bila opravljena anketa med slovenskimi hotelskimi podjetji o stanju ekološkega managementa, inventarizacija in benchmark analiza nekaterih pogosto uporabljanih, uglednih eko znakov v Evropi – s ciljem predlagati pravega za Sloveniji – in izvedena primerjalna analiza sistemov ekološkega managementa v nekaterih izbranih, s Slovenijo primerljivih državah.

5. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za turizem) je nato s koncem leta 2006 objavilo Priročnik za ekološko ureditev in posodobitev slovenskih hotelov in Program ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov in pripravilo spletno predstavitev programa ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov, s čemer želi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo to tematiko približati vsem zainteresiranim ter promovirati implementacijo znaka.

6. Z namenom spodbujanja implementacije znaka EU Marjetica je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 10.12.2010 v Uradnem listu RS št. 100/2010 objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve – EU Marjetice. Koriščenje sredstev bo možno do konca leta 2011, odpiranje vlog bo na vsaka dva meseca. Prijavitelj lahko pridobi do 80% upravičenih stroškov oz. največ 7.000 EUR.

Trajnostni turizem v aktualni trženjski strategiji slovenskega turizma - ni opredeljen kot osrednji koncept
7. Po opredelitvi politike trajnostnega razvoja v RNUST-u pa trajnostna politika oziroma trajnostni (zeleni) pristop na trženjski ravni ni bil implementiran v aktualno Strategijo trženja slovenskega turizma, zato se Slovenska turistična organizacija zdaj sooča z izzivom, da vendarle čim hitreje in konkretneje odreagira na gibanja, trende, spremembe in izzive, ki se dogajajo v svetu, na vseh ravnega zelenega turizma.

8. Na Slovenski turistični organizaciji so tako poleg nekaterih posameznih projektov, kot so na primer Evropska destinacija odličnosti EDEN, v letu 2009 začeli aktivno delati na oblikovanju koncepta razvoja in trženja zelenega turizma.

9. V okviru svojih poslovnih spletnih strani je Slovenska turistična organizacija razvila nove vsebine pod SLOVENIA GREEN oziroma »Zeleni turizem« kjer (je):
• Z namenom osveščanja pomena blaženja vplivov turizma na okolje in z namenom prilagajanja turistične ponudbe začrtala smeri trajnostnega razvoja slovenskega turizma;
• Izvaja raziskave in analize zelenega turizma
• Slovenske turistične ponudnike seznanja s trajnostnim razvojem turizma (terminologijo, aktualnimi raziskavami, povezavami itd.);
• Ciljno javnost s to tematiko nagovarja v tržno-komunikacijskih aktivnostih − komuniciranje zelenega turizma, ki pomeni spodbujanje odgovornega ravnanja gospodarstva, turistov in prebivalcev do okolja, podpirajo s pozicijskim sloganom SLOVENIA GREEN;
• Trajnostni razvoj turizma je začela vključevati v partnerstva;
• Razpisala je spodbude za uvajanje zelenega turizma;
• V okviru svoje organizacije uvedla projekt »Sloveniji prijazna pisarna« (prizadevajo si za uporabo čim bolj okolju prijaznih materialov, dogodke pripravljajo »zeleno« ...);
• Podnebne spremembe in turizem – turizem v zelenem gospodarstvu je bila ključna tema 12. slovenskega turističnega foruma (december 2009);
- Konkurenčnost in trajnostni razvoj v turizmu je bila tema 13. slovenskega turističnega foruma, ki je potekal v decembru 2010
• V načrtu je pristop k oblikovanju »Strategije razvoja in trženja zelenega turizma«.
• Kakšno je stanje na strani zelene ponudbe in zelenega povpraševanja v svetu in oblikovanje izzivov za slovenski turizem  (SLOVENIA GREEN). Analiza stanja na področju zelenega turizma je bila opravljena pred Slovenskim turističnim forumom (december 2009) – ki je posvečen temi turizma v zelenem gospodarstvu –  ter ob sodelovanju vseh ključnih deležnikov (tako iz turizma kot tudi drugih področij) iskanju odgovorov na vprašanje »Ali bo oziroma kako bo slovenski turizem sprejel izziv ter v času podnebne in gospodarske krize zastavil nove razvojne priložnosti«. Analiza stanja torej predstavlja predvsem pregled obstoječega stanja na globalnem zelenem trgu in je kot takšna zgolj osnova za oblikovanje korakov na tem področju.
Kako okolju prijazni so slovenski turistični ponudniki
10. V večini slovenskih turističnih podjetij okoljskemu managementu kot sestavnemu elementu trajnostnega razvoja še ne namenjajo dovolj pozornosti. Razlog je nerazumevanje ekološkega managementa, saj ga večina pojmuje kot stroškovno zahteven in finančno obremenjujoči način delovanja, ne pozna pa prednosti, ki jih prinaša – to je pokazala primarna raziskava med slovenskimi hoteli o njihovi ekološki usmerjenosti, ki je bila narejena v letu 2006 v okviru projekta Programa ekološke ureditve in posodobitve slovenskih hotelov. Situacija se v tem času ni veliko spremenila, a za natančne trditve bi bila nujno potrebna aktualizacija raziskave.

11. Pregled konkretne situacije o okolju prijaznih konkretnih praksah v turistični ponudbi pokaže, da:
• Da je v treh letih od uvedbe EU znaka Marjetica ta znak uspel pridobiti zgolj en ponudnik (Terme Snovik – ki je trenutno tudi v postopku ponovnega ocenjevanja). Drugih vlog trenutno ni, kot pravijo na Agenciji RS za okolje, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor in ki je pristojna za podelitev znaka, pa je zanimanja precej.
• Imeli smo en certificiran bio hotel, ki je »obupal« (Hotel Zlatorog v Bohinju).
• Imamo nekaj restavracij, kjer je del jedi označen kot »eko« ali »bio« – obstaja pa dosti nerazumevanja koncepta tako enega kot drugega – tako na strani ponudnikov kot tudi potrošnikov.
Dolgoletna tradicija skrbi za zavarovana območja
12. V nasprotju z zelo omejenimi aktivnostmi pri praktičnem udejanjanju trajnostnega razvojnega koncepta na destinacijskem nivoju ali na nivoju posameznih ponudnikov, pa imamo v Sloveniji že dolgoletno tradicijo skrbi za varovana območja (Triglavski narodni park) in zato tudi veliko izkušenj, ki so jih prispevale dosedanje raziskave pri projektih načrtovanja turizma in rekreacije tako na zavarovanih območjih kot na območjih, vključenih ali predvidenih za projekt Natura 2000. Na varovanih območjih je namreč možen le razvoj trajnostnega turizma; na najstrožje varovanih predelih pa celo zgolj njegove najbolj prijazne oblike, ekološkega turizma.
Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi povsod po svetu vedno močnejši trend in predstavljajo eno največjih priložnosti za njegov nadaljnji razvoj. Raziskovalci mu napovedujejo v naslednjih letih najvišje stopnje rasti.

Hkrati predstavlja tudi nujno smer nadaljnjega razvoja, saj bo lahko le tak turizem
, ki temelji na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja, konkurenčen tudi v prihodnosti

Ključno pa je, da razvoj trajnostnega turizma ni in ne sme postati pojavna oblika (zvrst) turizma, temveč temeljna sestavina in načelo turistične politike in razvoja na vseh nivojih. Zaradi tega je trajnostni razvoj turizma ključen tudi pri razvoju destinacijskega turizma.
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti