Photo Album
Serata Slovena, Milano, 9.2.2006
Nataša Slak, STB
Author: STO