Photo Album
Serata Slovena, Milano, 9.2.2006
View over the hall
Author: STO