Produktne in druge raziskave

Že izvedene analize in raziskave najdete tukaj.
06.11.2014
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč

V pripravi je Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015 – 2020 (SNZ 2020) kot partnerski projekt Javne agencije SPIRIT – Sektor za turizem in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Strategija je nastala v aktivnem sodelovanju in sooblikovanju s strani slovenskih naravnih zdravilišč, članic SSNZ, in predstavlja usklajen strateški okvir delovanja slovenskega zdraviliškega produkta do leta 2020.
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč SNZ 2020
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč
Strategy of development and marketing of Slovenian Spas
17.02.2014
Raziskava Anketa o tujih turistih 2012 (primerjava z 2009)
Raziskavo so izvedli na Statističnem Uradu Republike Slovenije v letu 2009 in 2012. Anketa se izvaja s triletno periodiko v izbranih mesecih v izbranih nastanitvenih objektih (hoteli in kampi).

Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki so ga izbrani turisti rešili na terenu (na kraju turističnega prebivanja). Anketiranje je potekalo v izbranih slovenskih hotelih in kampih v letu 2009 (april, junij – avgust ter december) 2012 (april ter julij in avgust).

Prikazujemo povzetek rezultatov za anketirance iz Avstrije, Nemčije in Italije. Najdete ga v priponki.
Analiza
19.06.2013
Analiza delovanja regionalnih destinacijskih organizacij (RDO)
Letos se izteka finančna shema črpanja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki jo je vodilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na Sektorju za turizem smo v ta namen za RDO-je izvedli delavnico na kateri smo predstavili rezultate Analize delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, izmenjali smo si izkušnje in načrte, pridružil pa se nam je tudi tudi dr. Terry Stevens, strokovnjak za destinacijski menedžment, ki je predstavil izkušnje s področja oblikovanja in upravljanja destinacijskih organizacij.

Prezentacija predstavljene analize je dostopna v priponki.
Prezentacija
10.06.2012
Percepcija znamke I Feel Slovenia
V raziskavi so sodelovali 103 anketiranci slovenskih izvoznih podjetij, 194 anketirancev slovenskega turističnega gospodarstva in 1492 tujih anketirancev, potrošnikov, ki so v preteklosti že izkazali zanimanje za Slovenijo. Ključne ugotovitve povzemamo v nadaljevanju.

Znamko I feel Slovenia uporablja dve tretjini slovenskega turističnega gospodarstva. Znamko zelo dobro oz. dobro pozna 83 % slovenskega turističnega gospodarstva, več kot polovica se jih strinja, da poznajo prednosti in koristi njene uporabe. Več kot polovica anketirancev, ki znamke še niso uporabili, so mnenja, da bi jo uporabili, če bi poznali koristi in prednosti njene uporabe. Kar 84 % slovenskega turističnega gospodarstva meni, da je uporaba znamke I feel Slovenia pomembna pri tržnem pozicioniranju na tujih trgih, 38 % pa, da uporaba znamke na tujih trgih omogoča doseganje višje prodajne cene. Za nakup storitve oddiha v slovenskih zdraviliščih bi se odločilo za 23 % več tujcev v primeru, da se slovenska zdravilišča predstavljajo z zapisom I feel Slovenia.

Med najpogosteje navedenimi značilnosti Slovenije, ki jih navajajo tuji anketiranci so predvsem naravne danosti Slovenije in prebivalci. Največ Avstrijcev ob Sloveniji pomisli na morje, Italijani na naravo, Britanci in Nemci največkrat pomislijo na gore, Japonci na Blejsko jezero.

Povprečne ocene elementov podobe Slovenije se gibljejo med 4,35 (Ima prijazne in gostoljubne prebivalce) in 3,41 (Prebivalci imajo velik vpliv pri političnih odločitvah). Pomembno bolj kot s trditvami vezanimi na gospodarstvo, znanost in državo, se tuji anketiranci strinjajo s trditvami, ki se nanašajo na prebivalce, kulturne in naravne danosti ter turistično destinacijo.

Poročilo
Prezentacija
15.02.2012
Zadovoljstvo obiskovalcev spletnega portala www.slovenia.info v 2011
Anketiranci v splošnem izkazujejo zadovoljstvo s spletnim portalom, povprečna vrednost splošnega zadovoljstva s portalom na petstopenjski lestvici je 4,23. Med razlogi za obisk spletnega portala je največ anketirancev, 45 %, navedlo, da razmišlja o obisku Slovenije in želi dobiti splošne informacije o državi, krajih, naravnih in kulturnih znamenitostih, nastanitvah, prevozu. Letos je večji delež tistih, ki so se že odločili za obisk turističnih krajev Slovenije in želijo pridobiti posamezne informacije o državi, krajih, znamenitostih, ipd., tako jih je odgovorilo 35 %.

Prvič smo anketirance spraševali tudi o spremljanju  spletnih socialnih medijev Slovenske turistične organizacije (STO). Med anketiranimi uporabniki portala www.slovenia.info, je več kot tretjina (39%) aktivnih uporabnikov Facebooka, še najmanj je uporabnikov Twitterja (16 %). Tujim anketirancem je bolj kot domačim poznan TripAdvisor. STO na Facebooku in Twitterju spremlja oziroma sledi 21% anketirancev, 12 % pa STO spremlja na YouTubu.

Ob koncu leta 2014 bo objavljena aktualna raziskava o zadovoljstvu uporabnikov  s portalom v letu 2014.
Poročilo
Prezentacija
14.02.2012
Zadovoljstvo udeležencev 14. slovenskega turističnega foruma in Plenarnega zasedanja
V splošnem so bili udeleženci zadovoljni s celotnim dogodkom (90%), le 8 % vprašanih je navedlo, da so bili nezadovoljni ali zelo nezadovoljni. Tudi pričakovanja, ki so jih udeleženci dogodka imeli, so bila izpolnjena pri 38 % udeležencih, pri dobri polovici pa prej izpolnjena kot ne. Udeležencem so bila še posebej všeč predavanja, predvsem predavanje o e-trženju, in tuji predavatelji, hkrati pa so bila med nezadovoljnimi udeleženci predavanja pogost razlog nezadovoljstva, posebej vsebina predavanj, manj všeč pa jim je bila tudi sama organizacija dogodka. V sklopu družabnega dela 14. Slovenskega turističnega foruma in Plenarnega zasedanja je bilo največ udeležencev zadovoljnih s svečano prireditvijo in podelitvijo priznanj, 17 % pa jih je bilo nezadovoljnih z večerjo v četrtek, 8. decembra.

Poročilo
Prezentacija
29.07.2011
Zadovoljstvo z dogodkom SIW 2011
V raziskavi zadovoljstva z dogodkom SIW 2011 je, preko spletne ankete, sodelovalo 79 domačih in 70 tujih udeležencev dogodka. Povprečna ocena zadovoljstva z dogodkom je na petstopenjski lestvici 4,16. Zadovoljstvo z udeležbo je izkazalo 90 % anketirancev, izmed teh je bilo 32 % zelo zadovoljnih. Tuji udeleženci dogodka so bili še najbolj zadovoljni s hotelsko namestitvijo (M=4,73) in s prijaznostjo, strokovnostjo ekipe SIW (M=4,72), najmanj s kakovostjo gostinskih storitev (M=4,12). Na navedbe domačih udeležencev dogodka, je bilo za slovenske produkte in predstavitve še največ zanimanja s strani ruskih predstavnikov (30 %), po zanimanju oziroma povpraševanju sledita Hrvaška in Nemčija (23 %) in Italija in Belgija (21 %).


Poročilo
22.07.2011
Prepoznavnost destinacij zmagovalk projekta EDEN - Evropska destinacija odličnosti
Projekt "European Destinations of Excellence" (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike. Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija destinacij, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen tako, da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost.

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti imidž zaznavne komponente dosedanjih zmagovalnih destinacij (Dolina Soča, Solčavsko, Reka Kolpa, Idrija) kot turističnih destinacij ter ugotoviti splošno prepoznavnost projekta EDEN.


Poročilo
Prezentacija
19.01.2011
Raziskava med udeleženci 13. slovenskega turističnega foruma
Pričakovanja glede foruma so bila v celoti izpolnjena za 37 % anketirancev, 46 % jih je dejalo, da so bila prej izpolnjena kot ne. Pozitiven vtis so na večino sodelujočih v raziskavi naredila predvsem predavanja, tako gledano v celoti kot tudi nekatera posamezna. Z vsemi ocenjevanimi organizacijskimi elementi (osebje, registracija, organizacija na splošno, obveščanje, lokacija, razpored trajanja, datum, promocija, gradivo) je bilo zadovoljnih več kot polovica anketirancev, najmanj, 54 %, je bilo zadovoljnih s prejetim gradivom, največ, 91 %, z osebjem. Več si preberite v poročilu.Poročilo
17.01.2011
Odnos managerjev v slovenskih tur. podjetjih ter tujih turistov v Sloveniji do podnebnih sprememb in zelenega turizma
Skoraj vsi managerji se strinjajo, da je okoljska problematika pomembna za človeštvo, prav tako jih je zelo veliko takih, ki menijo, da je okoljska problematika pomembna tudi za njihovo podjetje. Dobra polovica se jih strinja, da njihovo podjetje ustrezno ukrepa na področju blaženja okoljskih vplivov ter da okoljsko problematiko vključujejo v strategijo in poslovno politiko njihovega podjetja. Med danimi ukrepi jih 41% kupuje sezonsko in lokalno sadje, dobra polovica (52%) jih uporablja okolju prijazne detergente in čistila, skoraj vsi (85%) pa izvajajo ukrepe za zmanjšanje porabe energije. Več si preberite v poročilu.

Prezentaciji dr.Tanje Mihalič in Zenela Batagelja s 13. slovenskega turističnega foruma.
Poročilo
14.01.2011
Spletna anketa med obiskovalci portala
Namen raziskave je merjenje zadovoljstva domačih in tujih obiskovalcev s spletnim portalom www.slovenia.info. Raziskava poleg splošne ocene spletnega portala in ocenjevanja zadovoljstva z njenimi posameznimi vidiki ter pomembnostjo privlačne grafične podobe spletnih strani v splošnem, s primerjavo nove grafične podobe glede na preteklo, vključuje tudi sklop vprašanj, ki se nanašajo na pogostost obiska spletnega portala, vzroke za obisk ter vir informacij o spletnem portalu.

Poročilo
17.09.2010
Analiza nemškega trga (povzetek rezultatov projekta)
V letošnjem letu smo pri Slovenski turistični organizaciji podrobneje analizirali nemški trg, zlasti v luči upada števila nemških turistov v Sloveniji v zadnjih letih. Cilj projekta je bil podrobneje spoznati nemške turiste in njihove potovalne navade ter namere, opredeliti njihove najbolj atraktivne segmente za boljše prilagajanje pričakovanjem nemških turistov in zmanjšanje poslovnih tveganj. V povzetku rezultatov projekta si lahko preberete osnovne ugotovitve.

Poročilo
09.09.2010
Sejemski dogodki 2010, primerjalno poročilo
 
V letu 2010 smo na STO prvič izvedli spletno anketiranje na petih sejemskih dogodkih v Pragi, Milanu, Beogradu, Berlinu in Moskvi. Namen anketiranja splošne in strokovne javnosti na sejemskih dogodkih STO-ja v tujini je bil ugotoviti zadovoljstvo obiskovalcev stojnice z njenim izgledom, animacijo in vzdušjem na njej ter zadovoljstvo s kakovostjo podajanja želenih informacij. Pri strokovni javnosti nas je med drugim zanimala tudi razširjenost prodajnih aktivnosti turističnih produktov v Sloveniji, želja po prihodnjih prodajnih aktivnostih tistih, ki Slovenije še ne vključujejo v svoje prodajne aktivnosti ter razlogi zakaj tega še ne počnejo.

Več preberite v poročilu.

Poročilo
09.09.2010
Zadovoljstvo gospodarstva z delom STO v letu 2009
V splošnem so anketiranci zadovoljni z delom STO v letu 2009, zadovoljstvo je izkazalo 69 % anketirancev, od tega jih je 10 % zelo zadovoljnih. V povprečju so bolj kot drugi z delom STO v preteklem letu zadovoljni anketiranci, ki delujejo na področju LTO, TIC, TD ali RRA, manj zadovoljni pa tisti, ki delajo v hotelih ali drugih nastanitvenih obratih. Sicer pa večina ocenjuje, da so enako zadovoljni kot z letom 2008 (65 %), da so bolj zadovoljni pa 28 %.Največ navdušenja so anketiranci izkazali z organizacijo nekaterih dogodkov, največ razočaranja pa z nekaterimi sejmi, WS pa tudi z akcijo Next Exit.

Več si preberite v poročilu.

Poročilo
07.07.2010
Spletna anketa med udeleženci dogodka SIW 2010
V raziskavi zadovoljstva z dogodkom SIW 2010  je, preko spletne ankete, sodelovalo 71 domačih in 96 tujih udeležencev dogodka. Še največ, 44 %, domačih anketirancev je zaposlenih v hotelih oziroma drugih nastanitvenih objektih, med tujimi udeleženci se jih največ, 26 %, ukvarja z mestnim turizmom in kulturo. Letošnjega SIW-a se je prvič udeležilo 54 % tujih anketirancev, 23 % jih je bilo drugič, enak delež pa že večkrat.

Več si preberite v poročilu.Poročilo
06.07.2010
Analiza nemškega trga: Kako se spreminjajo potovalne navade in namere nemških turistov?

Dne 29.6.2010 je Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Turistično gostinsko zbornico Slovenije organizirala delavnico z namenom predstavitve raziskovalnega projekta na nemškem trgu.

Mag. Maja Pak, vodja razvoja in raziskav na STO in dr. Eva Podošovnik Axelsson, samostojna raziskovalka, sta predstavili cilje in metodologijo raziskovalnega projekta, ki je sestavljen iz šestih neodvisnih raziskav, trende na nemškem trgu in spremembe povpraševanja nemških turistov - splošno in v Sloveniji. V nadaljevanju sta predstavili spremembe potovalnih navad nemških turistov, potovalne namere za 2010 ter kako vidijo Slovenijo nemški organizatorji potovanj.

Prezentacija: Mag. Maja Pak, dr. Eva Podošovnik Axelsson: Analiza nemškega trga

V drugem delu delavnice sta Johanna Danielsson in Tomas Larsson iz podjetja Kairos Future predstavila rezultate netnografične študije o pogledih nemških turistov na Slovenijo in konkurenčne države (The Mind of the German Traveller, What bloggers are saying?) ter študijo o tem, kako trži na nemškem trgu naša konkurenca.

Prezentacija: Johanna Danielsson, Tomas Larsson (Kairos Future): The Mind of the German Traveller, What bloggers are saying?

Prezentacija: Johanna Danielsson, Tomas Larsson (Kairos Future): How competitors are approaching the German market?

V razpravi, ki jo je vodil mag. Dimitrij Piciga, direktor STO, smo iskali odgovore na vprašanje: kako uspešno tržiti na nemškem trgu?
29.01.2010
Spletna anketa med obiskovalci portala 2009
Objavljamo poročilo spletne ankete med obiskovalci portala www.slovenia.info, ki je potekala med septembrom in decembrom preteklega leta. Več si preberite v poročilu.


Poročilo
28.01.2010
Raziskava med udeleženci 12. slovenskega turističnega foruma
Med 3. in 4. decembrom je v Zdravilišču Radenci potekal 12. slovenski turistični forum na temo turizma v zelenem gospodarstvu. Po zaključku foruma je bila med udeleženci izvedena raziskava o zadovoljstvu z njegovo izvedbo.

Več si preberite v poročilu.Poročilo
21.01.2010
Raziskava med turisti v specializiranih pohodniških hotelih
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako gostje specializiranih nastanitev za pohodništvo (hoteli, penzioni, apartmajske hiše) oziroma pohodniki zaznavajo ponudbo za pohodništvo skozi specializirane nastanitve, urejenost pohodniških poti (sprehajalnih, turistično tematskih in planinskih) s potrebno infrastrukturo, razširjenostjo vodnikov in drugih ponudnikov storitev.

Izsledki raziskave kažejo, da je v okviru počitnic pohodniško pot že obiskalo 68 % tujih in 63 % domačih anketirancev. Večina, tako domačih (76 %) kot tujih (69 %) anketirancev, si za lokacijo bivanja ni namenoma izbrala pohodniškega hotela. Med domačimi anketiranci, ki še niso obiskali pohodniških poti, je značilno manj anketirancev, ki so pohodniški hotel izbrali namenoma (6 %), med tistimi, ki so pohodne poti že obiskali, pa je pohodniški hotel namenoma izbralo 35 % domačih anketirancev. Enako velja tudi za tuje anketirance. Med tistimi, ki še niso obiskali pohodniških poti, je pohodniški hotel namenoma izbralo le 9 %, med tistimi, ki že imajo izkušnjo z obiskom pohodniških poti, pa je pohodniški hotel namenoma izbralo 41% tujih anketirancev.

Več preberite v poročilu.
Poročilo
18.11.2009
Konkurenčnost turistične dejavnosti v Sloveniji
Raziskava ocenjuje stanje konkurenčnosti ponudnikov slovenske turistične dejavnosti in potenciala za prihodnji konkurenčni razvoj panoge.

V raziskavi je med drugim ugotovljeno, da je gospodarsko-finančna kriza je predvsem z vidika nazadovanja gospodarske rasti, zmanjšanja kupne moči prebivalstva in povečanja brezposelnosti, negativno vplivala tudi na konkurenčnost slovenskega turizma.  Dodana vrednost na zaposlenega ,kot sumarno merilo konkurenčnosti. Da se ne bi tudi v prihodnje mednarodna konkurenčnost slovenskega turizma poslabševala, je ključnega pomena prebroditev »kreditnega krča«, zmanjšanje stroškov dela (zmanjšanje davkov in prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje) ter pocenitev stroškov kapitala. Jamstvena shema, s katero je država podprla bančni sistem, doslej še ni dosegla želenih rezultatov.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
30.07.2009
Ugotavljanje zadovoljstva med obiskovalci slovenskih zavarovanih območij z upravljavcem
Naslovnica
Raziskava preučuje modele upravljanja vplivov na zavarovana območja, prepoznava potrebe in pričakovanja različnih deležnikov zavarovanih območij ter opravlja posnetek stanja v slovenskih upravljanih zavarovanih območjih.

Med drugim raziskava navaja pet najpomembnejših elementov zavarovanih območij s katerimi respondenti niso bili zadovoljni. Mednje se uvrščajo neurejeni sanitarije, odpadki, pomanjkanje naravovarstvenih nadzornikov, neprimeren promet in pomanjkanje povezav z javnimi prometnimi sredstvi.

Več si preberite v poročilu.


Poročilo
09.07.2009
Analiza povpraševanja po elementih kulturnega turizma v Sloveniji
NaslovkaNamen raziskave je bil pridobiti informacije o hotenjih in potrebah potencialnih gostov kulturnega turizma v Sloveniji, ki bodo osnova za izdelavo smernic v  strategiji kulturnega turizma učinkovitega razvoja

Več si preberite v poročilu raziskave.Poročilo
14.03.2008
Vpliv ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah
V izbranih hotelskih in zdraviliških obratih v Sloveniji in Avstriji smo izvedli raziskavo o vplivu ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako gostje v izbranih slovenskih in avstrijskih hotelih zaznavajo ekološke dejavnike bivanja, prehranjevanja, rekreacije, telesne in lepotne nege ter duševnih aktivnosti, kakšen je njihov odnos do zdravja in dobrega počutja ter do okolja. Namen raziskave je bil tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike med zaznavanjem anketiranih gostov v slovenskih in avstrijskih hotelih. Anketirani gostje tako v slovenskih kot v avstrijskih hotelih med potovalnimi motivi najbolj preferirajo »počitek in sprostitev«,  »zdravje« ter »šport in rekreacijo«. Med ekološkimi dejavniki bivanja so anketirani gostje v slovenskih in avstrijskih hotelih na prvo mesto po pomembnosti postavili »mirno lokacijo hotela«, sledita »veliko zelenja v hotelu in okoli njega« ter »uporaba čistil in detergentov, prijaznih človeku in naravi«. Več si preberite v poročilu.
Poročilo Vpliv ekoloških elementov na povpraševanje po wellneških storitvah
Uporaba izraza "wellneški"
23.10.2007
Raziskava med tujimi turisti v slovenskih gastronomskih obratih
Od julija do septembra 2007 je v izbranih gostinskih obratih v vseh slovenskih regijah potekala raziskava o slovenski gastronomiji med tujimi turisti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti kako so tuji gosti informirani o slovenski gastronomiji, poznavanje slovenske gastronomije, zadovoljstvo s posameznimi dejavniki, ki so del slovenske gastronomije in s slovensko gastronomijo v celoti. Ugotovili smo, da bodo v povprečju tuji gosti slovensko gastronomijo ohranili v lepem spominu, vendar so pred prihodom v Slovenijo z njo slabo seznanjeni. Raziskava je pokazala, da je gastronomija turistična storitev, ki jo kaže sistematično in vidneje promovirati na državni ravni. Več si preberite v poročilu.


Poročilo
15.12.2006
Raziskava med golfisti na slovenskih golf igriščih
V poletnih mesecih 2006 smo izvedli raziskavi med golfisti na slovenskih golf igriščih in sicer med slovenskimi in tujimi turisti. Anketa je bila izvedeno terensko, namen raziskave pa je analizirati socio-demografskih značilnosti golfistov na slovenskih golf igriščih, analiza dejavnikov vpliva in zadovoljstva pri obisku, značilnosti obiska različnih golf igrišč, značilnosti prihoda in bivanja tujih golfistov. Rezultati raziskave bodo osnova za načrtovanje nadaljnjih strateških dokumentov s področja turizma in za pripravo ustrezno prilagojenih ukrepov ter trženjskih aktivnosti za potrebe STO in drugega turističnega gospodarstva tako na nacionalni kot lokalni ravni. Vsekakor pa bodo rezultati v poročilu zanimali vse tiste, katerim je golfist glavna ciljna skupina, kajti rezultati v poročilu predstavljajo pomoč pri oblikovanju primerne ponudbe za točno določenega ciljnega gosta.
Poročilo
Predstavitev
14.11.2006
Raziskava med kolesarji na izbranih slovenskih kolesarskih poteh
Od julija do septembra 2006 je na izbranih slovenskih kolesarskih poteh potekala raziskava med kolesarji. Namen raziskave je bil analiirati slovenske in tuje kolesarje, njihove socio-demografske značilnosti, dejavnike vpliva in zadovoljstva med obiskom Slovenije, značilnosti obiska različnih kolesarskih točk, značilnosti prihoda in bivanja tujih kolesarjev. Raziskava se je izvajala terensko.
Nekaj glavnih ugotovitev:
• Tuji kolesarji so o Sloveniji najpogosteje pridobivali informacije na internetu (52 %), pogost vir informacij pa so tudi priporočila prijateljev, znancev in sorodnikov (48 %).
• Največ kolesarjev iz tujine je v Sloveniji na počitnicah (41 %), 26 % jih je kot glavni razlog za obisk navedlo rekreacijo oziroma športne aktivnosti, 14 % pa obisk znamenitosti.
• Tuji kolesarji so med bivanjem v Sloveniji najzadovoljnejši z njenimi naravnimi danostmi, z gorskim svetom in z gostoljubnostjo prebivalcev. Najnižjo povprečno oceno sta prejela dejavnika poceni prebivališče in bližina doma.
• Povprečna poraba na osebo med obiskom kolesarske točke je 3106 tolarjev.
Poročilo
Predstavitev
08.11.2006
Raziskava med pohodniki v slovenskih planinskih kočah
Tisti, katerim je turist pohodnik pomemben ciljni segment, bodo v objavljeni raziskavi, opravljeni med 1. julijem in 20. septembrom 2006 v izbranih slovenskih planinskih kočah, vsekakor našli podatke, ki jim bodo pomagali pri oblikovanju ponudbe za tega specifičnega gosta.

Namen raziskave je bilo ugotavljanje socio-demografskega profila pohodnikov, všečnosti in pomembnosti pri hoji v hribe in navade tako med domačimi kot med tujimi turisti.
Poročilo

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti